QT.TCĐLCL.04-Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận (Cấp tỉnh)

  1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận (Cấp tỉnh).

  1. PHẠM VI

– Áp dụng đối với thủ tục hành chính, với các Tổ chức thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự p