QT.TCĐLCL.01-Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân

QT.TCĐLCL.01

 1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá

 1. PHẠM VI

– Áp dụng đối với Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Hội, Hiệp hội, đơn vị tổ chức hội chợ triển lãm, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá

– Áp dụng đối với cán bộ, công chức chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, cán bộ công chức chuyên môn thuộc chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

– Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003

– Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007.

Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN ngày 03/04/2009 của Bộ khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Quyết định 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp

Luật 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng

 1. TỪ NGỮ VIẾT TẮT

CCCM:              Công chức chuyên môn

BP TN&TKQ:   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

TCĐLCL:          Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
1) Điều kiện hoạt động đối với đơn vị tổ chức xét thưởng:

– Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng, có trụ sở, con dấu và tài khoản độc lập.

– Đối với cá nhân: phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có tài khoản độc lập.

– Có đủ năng lực tài chính để bảo đảm tổ chức thành công hoạt động xét tặng giải thưởng.Trường hợp sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để tổ chức xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá, đơn vị tổ chức xét thưởng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức xét tặng giải thưởng bằng văn bản và việc sử dụng kinh phí cho hoạt động tổ chức xét tặng giải thưởng phải tuân thủ các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định về quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

– Có đủ cán bộ, nhân viên có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm về tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

– Hoạt động xét thưởng phải đáp ứng các nguyên tắc xét thưởng quy định tại khoản 3 Mục I của Thông tư số 06/2009/TT-BKHCN.

– Đã xây dựng kế hoạch và xác định thời gian tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng.

– Có Quy chế xét thưởng phù hợp đối với lĩnh vực xét thưởng, gồm các nội dung chính sau:

+ Tên của giải thưởng, mục đích xét thưởng;

+ Đối tượng xét thưởng;

+ Mức thưởng và hình thức tặng thưởng;

+ Điều kiện và nguyên tắc xét thưởng;

+ Tiêu chí xét thưởng;

+ Nhiệm vụ của Hội đồng xét thưởng;

+ Trình tự, thủ tục xét thưởng;

+ Nội dung đánh giá, căn cứ đánh giá, phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với tiêu chí xét thưởng;

+ Quy định về chi phí đăng ký để được xét tặng giải thưởng.

+ Quy chế xét thưởng có thể được sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

– Hội đồng xét thưởng bao gồm các chuyên gia có trình độ, năng lực về lĩnh vực xét thưởng.

5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
   Giấy đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá x
   Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh/Giấy đăng ký hoạt động (đối với tổ chức) x
  Văn bản, quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức giải thưởng (nếu có) x
  Danh sách cán bộ, nhân viên tham gia tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng (tên, chức danh, trình độ, kinh nghiệm tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Quyết định tuyển dụng/Hợp đồng lao động); x
  Kế hoạch và thời gian xét tặng giải thưởng; x
  Quy chế xét thưởng x
   Dự kiến danh sách thành viên Hội đồng xét thưởng (trình độ, chuyên môn); x
  -Báo cáo về khả năng tài chính để bảo đảm tổ chức thành công hoạt động xét tặng giải thưởng, gồm các nội dung sau: dự kiến kinh phí chi cho toàn bộ hoạt động xét tặng giải thưởng, mức chi cho từng hoạt động và nguồn kinh phí sử dụng; x
  Mẫu hồ sơ mời đăng ký để được xét tặng giải thưởng x
5.3 Số lượng hồ sơ
01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
 – Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm xét hồ sơ, nếu đáp ứng điều kiện quy định, đơn vị tổ chức xét thưởng được cấp Giấy xác nhận.

– Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu quy định để được cấp Giấy xác nhận, đơn vị tổ chức xét thưởng sẽ được thông báo lý do bằng văn bản.

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính
5.6 Lệ phí
Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
Người thực hiện Lưu đồ Mô tả Thời gian (ngày)

 

BPTN&TKQ; CCCM
Tiếp nhận

Hồ sơ

 

 

BPTN&TKQ chuyển hồ sơ cho CCCM giải quyết kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 1
CCCM

 

 

 

 

 

 

Thẩm tra, xác minh hồ sơ
Hướng dẫn cho tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ
Kiểm tra hồ sơ
Kiểm tra hồ sơ
Kiểm tra hồ sơ
Kiểm tra hồ sơ

 

 

+ Kiểm tra tính pháp lý của Hồ sơ

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ tính pháp lý, CCCM thông báo trực tiếp/gọi điện hoặc soạn văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ (có hẹn thời gian giải quyết, trong vòng 03 ngày làm việc)

Kiểm tra hồ sơ
Kiểm tra hồ sơ
Kiểm tra hồ sơ
Kiểm tra hồ sơ
03
Lãnh đạo phòng, lãnh đạo chi cục
Xử lý hồ sơ

 

 

 – Chi cục TCĐLCL tiến hành thẩm xét hồ sơ

– CCCM dự thảo Giấy xác nhận/ Công văn từ chối trình Lãnh đạo Chi cục xem xét

10
Lãnh đạo Sở
Ký kết quả giải quyết

 

 

 

 

Giám đốc Sở ký giấy xác nhận/ Văn bản từ chối cấp giấy xác nhận 1/2
CCCM

 

Chuyến KQ về BPTN&TKQ

 

 

 

 

 

CCCM bàn giao kết quả về BPTN&TKQ kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

1/2
 1. BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1.                Giấy đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định phụ lục I, Thông tư số: 06 /2009/TT – BKHCN ngày  03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
2.                Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định phụ lục II, Thông tư số: 06 /2009/TT – BKHCN ngày  03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

 1. HỒ SƠ LƯU

 

TT Hồ sơ lưu Trách nhiệm lưu Thời gian lưu Hình thức lưu
1 Hồ sơ đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân Chi cục TCĐLCL Vĩnh viễn Lưu trữ tại cơ quan
2 Giấp xác nhận  đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm hàng hóa/ Công văn từ chối cấp giấy xác nhận Chi cục TCĐLCL Vĩnh viễn Lưu trữ tại cơ quan
3 Công văn trao đổi (nếu có) Chi cục TCĐLCL Vĩnh viễn Lưu trữ tại cơ quan

 

Biểu mẫu

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG XÉT TẶNG

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số:    06 /2009/TT – BKHCN

ngày  03 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……….., ngày …… tháng ……. năm ..….

 

GIẤY ĐĂNG KÝ

HOẠT ĐỘNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Sở Khoa học và Công nghệ ……

 

 1. Tên tổ chức/cá nhân ………………………………………………………………….
 2. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………..

Điện thoại: …………………      Fax: ………………. E-mail: …………..

 1. Hộ khẩu thường trú tại (đối với cá nhân):
 2. 4. Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động (đối với tổ chức): số………., Cơ quan cấp: …………….. cấp ngày ……….…………..tại………………….
 3. Hồ sơ kèm theo:

– …..

 1. Sau khi nghiên cứu các điều kiện tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá quy định tại Thông tư số: 06/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ……(tên tổ chức/cá nhân).… nhận thấy có đủ các điều kiện để tổ chức hoạt động xét tặng đối với giải thưởng sau:

– ……………… (tên giải thưởng)

– ……………… (thời gian xét tặng giải thưởng)

Đề nghị (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Sở Khoa học và Công nghệ …) xem xét và cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

…(Tên tổ chức/cá nhân)… cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Đại diện Tổ chức/Cá nhân

Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức)

 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/2009/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Cơ quan chủ quản
(Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Sở Khoa học và Công nghệ…)
————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
Số:………………… ……….., ngày …….tháng…..năm…..

GIẤY XÁC NHẬN
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ ……….. ngày …… tháng ……. năm…….. của …………… quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của …….. (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Sở Khoa học và Công nghệ….)….;

Căn cứ Thông tư số:………../2009/TT-BKHCN ngày …… tháng …… năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân;

Theo đề nghị của …..(tên đơn vị được phân công xử lý)…,… (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Sở Khoa học và Công nghệ…)…. xác nhận:

 1. ………………………….(tên tổ chức/cá nhân)

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………. Fax: …………………………. E-mail:…………………….

Đã đăng ký hoạt động xét tặng đối với giải thưởng … tên giải thưởng, thời gian xét tặng giải thưởng …..

 1. ………………………………………………. (tên tổ chức/cá nhân) có trách nhiệm tổ chức hoạt động xét tặng giải thưởng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo kế hoạch và quy chế xét thưởng đã xây dựng.
 2. Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. .năm …. đến ngày ……… tháng ….. năm ……/.
 

Nơi nhận:
– Tên tổ chức/cá nhân tại mục 1;
– Lưu……..

TỔNG CỤC TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC SỞ KHCN
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 1. QT.TCĐLCL.01