Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu công nghiệp trong kinh doanh xăng dầu năm 2019

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ, vừa qua Thanh tra Sở đã chủ trì tiến hành cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn bức xạ và đo lường tại các cơ sở quản lý và sử dụng thiết bị bức xạ trên địa bàn tỉnh, cuộc thanh tra diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 14/11/2019.

Qua thanh tra thực tế tại 15 cơ sở(theo Quyết định số 249/QĐ-KHCN ngày 16/10/2019) nhìn chung các cơ cở đã cố gắng chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong quản lý và sử dụng thiết bị bức xạ. Tuy nhiên vẫn còn những cơ sở chưa nhận thức được một số quy định, chưa trú trọng đến công tác đảm bảo an toàn bức xạ nên còn để xảy ra một số sai phạm như: sử dụng thiết bị X quang chẩn đoán trong y tế mà không có giấy phép tiến hành công việc bức xạ hoặc sử dụng giấy phép tiến hành công việc bức xạ đã hết hạn sử dụng; không báo cáo định kỳ hàng năm về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ với cơ quan quản lý; bố trí người phụ trách an toàn bức xạ tại đơn vị khi chứng chỉ nhân viên bức xạ đã hết hiệu lực; không tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân và chưa lập hồ sơ liều bức xạ của các nhân viên bức xạ theo quy định. Đoàn thanh tra đã xử lý nghiêm đối với 08 cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt là 53,25 triệu đồng.

Cuộc thanh tra cơ bản đã đánh giá được tình hình chấp hành quy định về đảm bảo an toàn bức xạ hạt nhân và về đo lường trong quản lý, sử dụng thiết bị bức xạ, thiết bị đo lường. Qua thanh tra đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, từ đó nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn bức xạ hạt nhân, đo lường trên địa bàn Tỉnh./.

Nguồn tin: Việt Anh – Thanh tra Sở