Quy trình xét duyệt thi đua – khen thưởng định kỳ

TT CÁC CHI TIẾT THAY ĐỔI NGÀY CẬP NHẬT
1    
2    
3    
   
   
   
4    
5    
6    

 

Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Phụng Chánh văn phòng

Nguyễn Thu Huyền

Giám đốc

Nguyễn Ngô Quyết

  1. 1. MỤC ĐÍCH

– Quy định  cách thức tiến hành việc đăng ký và xét thi đua – khen thưởng định kỳ theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ

– Nhằm tạo động lực, động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh

  1. PHẠM VI ÁP DỤNG

– Các công chức, viên chức thuộc biên chế của Sở đủ điều kiện được xét thi đua khen thưởng hàng năm.

– Áp dụng với công chức thuộc Văn phòng Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác xét thi đua khen thưởng định kỳ.

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Luật thi đua – khen thưởng số 15/2003/QH 11 ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua- khen thưởng ban hành ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng số 39/2013 ngày 16/11/2013;

Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

– Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung.

– Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

– Thông tư 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP

– Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Bộ nội Vụ ban hành Thông tư số 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP;

  1. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Từ viết tắt:

– CB

– CC

– VC

– BM

– QĐ

– HĐ

– BNX

– HS

Cán bộ

Công Chức

Viên chức

Biểu mẫu

Quyết định

Hội đồng

Bản nhận xét

Hồ Sơ

 

  1. NỘI DUNG

5.1. Lưu đồ quy trình

Quy trình này gồm có hai giai đoạn: Đăng ký thi đua và Xét duyệt thi đua khen thưởng

5.2. Mô tả

            (1),(2),(3) và (4)  trong hàng quý, các phòng ban chuyên môn của Sở và 02 đơn vị trực thuộc rà soát và lập danh sách công chức, viên chức, người lao động theo HDD đủ thời gian để được xét nâng lương thường xuyên hoặc nâng bậc lương trước thời hạn trong quý; gửi công văn đính kèm danh sách gửi về Văn Phòng Sở.

(5) Chuyên viên phụ trách thuộc Văn phòng Sở có trách nhiệm rà soát lại danh sách công chức, viên chức và người lao động theo Hợp đồng 68 bị kỷ luật trong thời gian 3 năm gần nhất và ghi chú vào danh sách các trường hợp vi phạm nếu có và lập danh sách:

+ Danh sách công chức, viên chức và người lao động theo HĐ 68 đủ điều kiện về thời gian để được xét nâng bậc lương thường xuyên

+ Danh sách công chức, viên chức và người lao động theo HĐ 68 đủ điều kiện về thời gian để được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

+ Danh sách công chức, viên chức được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung.

(6) Chánh Văn phòng sở kiểm tra, xem xét hồ sơ trình Hội đồng xét nâng lương.

(7) Hội đồng xét nâng lương họp xét các trường hợp công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định.

(8) Chuyên viên phụ cách công tác nhân sự tổng hợp kết quả của Hội đồng xét nâng lương xem những trường hợp đủ điều kiện theo quy định thì ban hành quyết định, những trưởng hợp không đủ điều kiện yêu cầu bổ sung.

(9) Chuyên viên phụ trách công tác nhân sự tiến hành các công việc:

+ Quyết đinh nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức, người lao động theo Hợp đồng 68

+ Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động theo Hợp đồng 68

+ Quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức

+ Văn phòng (Cán bộ phụ trách) làm công văn gửi Sở Nội Vụ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức là lãnh đạo thuộc BTVTU quản lý; nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức.

(10) Sau khi Giám đốc ký Quyết định chuyển bộ phận văn thư ban hành Quyết định và thực hiện các chế độ

(11) Công chức phụ trách thực hiện lưu Quyết định trong hồ sơ cán bộ công chức.

  1. HỒ SƠ LƯU
STT Tên biểu mẫu Mã biểu mẫu
1 Báo cáo thành tích thi đua – khen thưởng trong 3 năm gần nhất của công chức, viên chức dự kiến xét nâng bậc lương trước thời hạn trong quý
2 Danh sách viên chức đang bị kỷ luật từ khiển trách trở lên
3 Danh sách công chức, viên chức dự kiến được nâng lương thường xuyên trong quý
4 Danh sách công chức, viên chức được hưởng chế độ PCTNVK của quý
5 Danh sách công chức, viên chức được đơn vị đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn trong quý
6 Biên bản họp của phòng, đơn vị trực thuộc sở kèm theo danh sách và tờ trình đề nghị nâng lương hoặc nâng lương trước thời hạn (kèm theo Quyết định nâng lương gần nhất của công chức, viên chức và người lao động)
7 Biên bản của Hội đồng xét nâng lương của Sở
8 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên dành cho Công chức, viên chức và người lao động theo Hợp đồng 68
9 Quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung dành cho Công chức, viên chức
10 Công Văn đề nghị nâng lương thường xuyên đối với công chức là Lãnh đạo do BTVTU quản lý; CV đề nghị nâng lươn trước thời hạnh gửi sở Nội Vụ

 

  1. BIỂU MẪUÁP DỤNG – LƯU HỒ SƠ

7.1 Biểu mẫu áp dụng

STT Tên biểu mẫu Mã hiệu
  Danh sách CBCCVC được nâng lương thường xuyên  
1 Danh sách CBCCVC được nâng lương trước thời hạnh
2 Danh sách CBCCVC được hưởng PCTNVK
3 Quyết định cử CBCCVC
4 DS theo dõi đào tạo

 

7.2 Lưu hồ sơ

Toàn bộ hồ sơ và các giấy tờ có liên quan tới công tác nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạnh hay hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được lưu vĩnh viễn trong hồ sơ cán bộ công chức, viên chức và người lao động.