Quy trình Xem xét lãnh đạo

CHƯƠNG TRÌNH XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

 1. Thành phần:
 • Chủ trì: Lãnh đạo Sở
 • Thành phần:
  • Ban ISO của Sở KH&CN
  • Bộ phận chuyên môn
  • Các thành viên có liên quan:
 1. Thời gian xem xét :
 2. Địa điểm :
 3. Nội dung:

 Yêu cầu chuẩn bị tài liệu:

Đại diện lãnh đạo về chất lượng, trưởng các phòng chuyên môn có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo liên quan đến phòng mình về các nội dung:

1.

………

 1. Các yêu cầu khác:

Ngày …  tháng ….  năm 20…
  Trưởng Ban ISO
  (ký, tên)

BM.05.01 Chuong trinh xem xet cua lanh dao

 1. Thành phần:
 • Chủ trì: Lãnh đạo Sở
 • Thành phần:
  • Ban ISO của Sở KH&CN
  • Bộ phận chuyên môn
  • Các thành viên có liên quan:
 1. Thời gian xem xét :
 2. Địa điểm :
 3. Nội dung:

5. Yêu cầu chuẩn bị tài liệu:

Đại diện lãnh đạo về chất lượng, trưởng các phòng chuyên môn có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo liên quan đến phòng mình về các nội dung:

1.

………

 1. Các yêu cầu khác:

Ngày …  tháng ….  năm 20…
  Trưởng Ban ISO
  (ký, tên)

BM.05.02 Bien ban hop xem xet cua lanh dao

QUY TRÌNH Xem xét của lãnh đạo

Bảng theo dõi sửa đổi:

Lần sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Ngày sửa đổi Ghi chú

Phân phối:

 

TT Đơn vị SL   TT Đơn vị SL
1 Giám đốc Sở 1 6

Phòng Quản lý CN&TTCN

1

2 Phó Giám đốc Sở 3 7

Phòng Kế hoạch -Tài chính

1

3 Văn phòng Sở 1 8

Phòng Quản lý KH&CN cơ sở

1

4 Thanh tra Sở 1 9

Phòng Quản lý Chuyên ngành

1

5

Phòng Quản lý Khoa học

1 10

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1

Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Phạm Quốc Chính
Chữ ký  

 

 

Chức vụ     Giám đốc Sở

1.      MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức tiến hành và quy định tính hiệu quả việc xem xét định kỳ của lãnh đạo về HTQLCL để đảm bảo sự phù hợp, tính hiệu lực và sự tuân thủ của HTQLCL với tiêu chuẩn ISO 9001:2015, với chính sách và mục tiêu chất lượng đã công bố.

2.      PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho tất cả các cuộc họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống QLCL của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.

3.      TÀI LIỆU VIỆN DẪN

TCVN ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

Sổ tay chất lượng

Quy trình đánh giá nội bộ

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

Không áp dụng

4.      NỘI DUNG

5.1. Lưu đồ (trang bên)

5.2. Mô tả

5.2.1.  Lập kế hoạch xem xét của lãnh đạo:

Việc xem xét HTQLCL được tiến hành định kỳ ít nhất một lần/năm, trước kỳ sơ kết, tổng kết hoặc sau các đợt đánh giá chất lượng nội bộ của Sở (thời gian cụ thể do Trưởng ban quyết định và chủ trì). Thành viên tham dự gồm:

 • Lãnh đạo Sở.
 • Phụ trách chuyên môn.
 • Các thành viên có liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo sở.

Thư ký ISO lập Chương trình xem xét của lãnh đạo theo BM.KHCN.05.01 trình Lãnh đạo phê duyệt.

Lãnh đạo xem xét phê duyệt Chương trình xem xét của lãnh đạo theo BM.KHCN.05.01. Nếu cần thay đổi lịch xem xét của lãnh đạo, Lãnh đạo yêu cầu sửa và phê duyệt lại.

      Gửi Chương trình xem xét của lãnh đạo theo BM.KHCN.05.01 đến các thành viên tham dự cuộc họp trước ngày cuộc họp xem xét 10 ngày để có bước chuẩn bị báo cáo cũng như sắp xếp thời gian tham dự.

5.2.2.  Chuẩn bị cho hoạt động xem xét của lãnh đạo:

Căn cứ vào nội dung đã nhận được từ Chương trình xem xét của lãnh đạo, QMR và bộ phận chuyên môn lập các báo cáo cần thiết để báo cáo trước cuộc họp.

Trên cơ sở các báo cáo của các bộ phận chuyên môn, Thư ký ISO tổng hợp kết quả những vấn đề có liên quan và đưa ra các giải pháp thực hiện để báo cáo trước cuộc họp.

STT Lưu đồ Trách nhiệm Biểu mẫu/tài liệu liên quan
1 Lập báo cáo

Xem xét của lãnh đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu hồ sơ
Kết quả xem xét
2 Thư ký ISO BM.KHCN.05.01
3 Lãnh đạo BM.KHCN.05.01
4 Thư ký ISO BM.KHCN.05.01
5 Trưởng Ban ISO, bộ phận chuyên môn BM.KHCN.05.02
6 Lãnh đạo

Bộ phận chuyên môn

BM.KHCN.05.01

BM.KHCN.05.02

7 Lãnh đạo

Bộ phận chuyên môn

BM.KHCN.05.02
8 Thư ký ISO BM.KHCN.05.01

BM.KHCN.05.02

 

9 Thư ký ISO
Thư ký ISO

5.2.3.  Tiến hành xem xét:

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Thư ký ISO, các bộ phận chuyên môn, Ban lãnh đạo sẽ xem xét các khía cạnh hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng. Trong trường hợp cần thiết, Ban lãnh đạo sẽ yêu cầu trưởng các bộ phận chuyên môn báo cáo bổ sung trong cuộc họp xem xét của lãnh đạo. Nội dung cần xem xét có thể bao gồm:

 • Đánh giá quá trình thực hiện quyết định của lãnh đạo trong lần xem xét trước: Những việc đã làm, đang làm và sẽ làm,
 • Đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của các bộ phận,
 • Đánh giá hoạt động xử lý yêu cầu của các bên liên quan,
 • Đánh giá kết quả thực hiện hành động khắc phục được phát hiện từ các cuộc đánh giá nội bộ hoặc phát hiện sự không phù hợp của cán bộ, bộ phận.
 • Đánh giá sáng kiến cải tiến chất lượng các quá trình.
 • Đề xuất nhu cầu thay đổi, bổ xung hệ thống tài liệu, trang thiết bị, phương tiện làm việc, gồm: Chính sách CL; Mục tiêu CL; Kế hoạch CL; Cơ cấu tổ chức và hiệu lực của Hệ thống QLCL; Nguồn nhân lực, đào tạo;  Nguồn cơ sở vật chất, môi trường và phương tiện làm việc;  Hoạt động đo lường, phân tích và cải tiến;  Cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động; Theo dõi và thu thập ý kiến của các bên liên quan; Đánh giá nội bộ, hành động khắc phụ; Kiểm soát sự không phù hợp; Cải tiến thi đua; Ban hành tài liệu; Ý kiến khác.

Sau khi xem xét hoạt động của hệ thống chất lượng và các kiến nghị cải tiến của các bộ phận, Ban lãnh đạo sẽ thông qua các quyết định về những hành động cần nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.

Các quyết định này được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp xem xét Hệ thống QLCL BM.KHCN.05.02.

5.2.4.  Thực hiện các quyết định của Ban lãnh đạo

Thư ký ISO sẽ tổ chức việc thực hiện, giám sát và báo cáo đến Ban lãnh đạo về việc thực hiện các quyết định được đưa ra trong Biên bản cuộc họp xem xét Hệ thống QLCL BM.KHCN.05.02.  Báo cáo kết quả thực hiện được báo cáo trong lần xem xét của lãnh đạo tiếp theo.

5.2.5.  Lưu hồ sơ

5.      BIỂU MẪU  

STT Mã hiệu Tên
1 BM.KHCN.05.01 Chương trình xem xét của lãnh đạo theo
2  BM.KHCN.05.02 Biên bản cuộc họp xem xét Hệ thống QLCL

6.      HỒ SƠ LƯU

STT Tên Nơi lưu Thời gian lưu
1 Chương trình xem xét của lãnh đạo theo Thư ký ISO 01 năm
2  Biên bản cuộc họp xem xét Hệ thống QLCL Thư ký ISO 01 năm

QT05 Xem xet lanh dao