Quy trình xây dựng dự toán kinh phí

Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Phùng Tuấn Anh Phan Bá Trường Nguyễn Ngô Quyết
Chữ ký  

 

 

Chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch TC-TH Phó Giám đốc Giám đốc

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần sửa đổi Ngày sửa đổi
  1. MỤC ĐÍCH

Thống nhất trong công tác lập xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách hằng năm của sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên, bảo đảm bố trí nguồn ngân sách phù hợp cho việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành được giao.

  1. PHẠM VI

Áp dụng đối với các phòng chuyên môn, Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm Khuyến công và TVPTCN thuộc sở Công Thương Thái Nguyên.

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

– Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

– Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

– Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xem duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp;

– Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoach tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021; Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2020, kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025;

– Các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, sở Tài chính Thái Nguyên;

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

  1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

– HĐND: Hội đồng nhân dân;

– UBND: Ủy ban nhân dân;

– NSNN: Ngân sách nhà nước;

– KH: Kế hoạch;

– Phòng KHTCTH: Phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Lưu đồ

5.2 Diễn giải lưu đồ

Bước 1: Xây dựng dự toán

Vào tháng 7 hằng năm, phòng KHTCTH, căn cứ hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách và hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính, UBND Tỉnh, sở Tài chính; mục tiêu, nhiệm vụ được giao; phòng KHTCTH tổ chức hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách của năm tiếp theo.

Bước 2, 3: Dự thảo Tờ trình dự toán, trình Giám đốc sở phê duyệt

Phòng KHTCTH xem xét và tổng hợp số liệu dự toán thu, chi ngân sách của các phòng, đơn vị; dự thảo Tờ trình dự toán, xin ý kiến Lãnh đạo Sở; hoàn thiện Tờ trình Dự toán ngân sách năm trình Giám đốc Sở phê duyệt.

Bước 4: Thẩm định và phê duyệt

Tờ trình Dự toán được gửi cho sở Tài chính thẩm định (trường hợp cần phải giải trình, làm rõ các mục trong Dự toán thì Lãnh đạo Sở và phòng KHTCTH sẽ trực tiếp giải trình, làm rõ với sở Tài chính); báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt;

Bước 5, 6: Đề nghị thẩm tra, phân bổ dự toán

Căn cứ Dự toán được UBND tỉnh phê duyệt, sở Công Thương (phòng KHTCTH) làm Văn bản đề nghị sở Tài chính thẩm tra phân bổ kinh phí cho Sở.

Bước 7: Giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc

– Căn cứ Dự toán được phân bổ; Giám đốc Sở quyết định giao Dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Sở; gửi Văn bản này cho các đơn vị trực thuộc Sở và Kho bạc Nhà nước làm căn cứ thực hiện.

– Các khoản chi trong kế hoạch bao gồm:

+ Chi thường xuyên (kinh phí tự chủ tự chịu trách nhiệm);

+ Chi không thường xuyên (kinh phí không tự chủ);

+ Chi cho chương trình, đề án…

* Yêu cầu trong thực hiện dự toán được giao

– Đối với các chương trình tập huấn, đào tạo; Giám đốc Sở giao phòng KHTCTH chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan xây dựng lại dự toán kinh phí các chương trình cho phù hợp với kinh phí được duyệt; làm căn cứ các phòng, đơn vị triển khai thực hiện được thống nhất.

– Yêu cầu các phòng, đơn vị báo cáo việc sử dụng kinh phí được duyệt vào Quý III hằng năm; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cần được đề xuất cụ thể, phương án xử lý, báo cáo Giám đốc Sở để có sự điều chỉnh kịp thời, phù hợp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Bước 8: Lưu hồ sơ

Phòng KHTCTH thực hiện lưu giữ hồ sở theo chế độ kế toán hiện hành.

  1. BIỂU MẪU

Thực hiện theo các biểu mẫu của Bộ Tài chính, của Tỉnh quy định.

  1. HỒ SƠ CẦN LƯU

– Dự toán của các phòng, đơn vị trực thuộc;

– Tờ trình Dự toán ngân sách của Sở;

– Quyết định giao kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm tỉnh Thái Nguyên của UBND Tỉnh;

– Thông báo thẩm tra, phân bổ dự toán của sở Tài chính;

– Quyết định giao Dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc;

– Phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp lưu trữ hồ sơ theo các cặp hồ sơ riêng, bảo quản lâu dài tại phòng theo các quy định của pháp luật hiện hành.