Quy trình thực hiện Đề án khuyến công

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 6. BIỂU MẪU
 7. HỒ SƠ LƯU
Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên
Chữ ký
Chức vụ Chuyên viên Giám đốc Trung tâm KC và TVPTCN Giám đốc Sở

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành/Lần sửa đổi Ngày ban hành

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này ban hành,  nhằm quy định thống nhất nội dung, trình tự thực hiện đề án Khuyến công theo đúng quy định của Nhà nước.

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ TRÁCH NHIỆM

2.1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với quá trình thực hiện đề án Khuyến công thuộc thẩm quyền của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

2.2. Trách nhiệm

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN, THAM CHIẾU

– Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

– Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên Về việc ban hành Quy chế Xây dựng, tổ chức thực hiện, sử dụng và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

        – Sổ tay chất lượng;

– Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

          * Chú ý: Quy trình này chỉ được áp dụng khi nội dung phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và tỉnh Thái Nguyên. Khi phát hiện sự không phù hợp, đơn vị chịu trách nhiệm phải ngay lập tức phản ánh với cấp có thẩm quyền để có hành động khắc phục kịp thời.

 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT

4.1. Định nghĩa

Khuyến công là các hoạt động khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn và áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

 4.2. Viết tắt

 1. NỘI DUNG

5.1  Lưu đồ

Xem trang bên

STT Trách nhiệm Trình tự thực hiện Biểu mẫu
1 Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng Gửi công văn về việc đề nghị hỗ trợ VB của phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng
2  

Trung tâm KC&TVPTCN

 

Tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách đơn vị đề nghị hỗ trợ
3 Trung tâm KC&TVPTCN Khảo sát đơn vị đề nghị hỗ trợ
4 Trung tâm KC&TVPTCN Đề nghị thẩm định cơ sở BM-QT.TTKC.01
5 Sở Công Thương Thành lập Hội đồng thẩm định VB cúa Sở
6 Hội đồng thẩm định Thẩm định, tổng hợp kết quả thẩm định VB cúa Sở
7 Sở Công Thương  

Trình UBND tỉnh kết quả thẩm định

VB cúa Sở
8 UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Đề án VB của UBND
9 Trung tâm KC&TVPTCN, các đơn vị  liên quan Triển khai thực hiện Đề án
10 Sở Công Thương

 

Kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án VB cúa Sở
11 Trung tâm KC&TVPTCN, các đơn vị liên quan Thanh quyết toán, báo cáo kết quả, lưu hồ sơ.

  5.1.2  Diễn giải nội dung quy trình

Bước Mô tả Trách nhiệm Biểu mẫu
1 Gửi công văn về việc đề nghị hỗ trợ: Căn cứ kế hoach, chủ trương của Tỉnh , thành phố; Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng gửi công văn đến Trung tâm KC&TVPTCN, Sở Công Thương. Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng
2 Tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách đơn vị đề nghị hỗ trợ: Trung tâm KC&TVPTCN tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị và tổng hợp danh sách đơn vị đề nghị hỗ trợ… Trung tâm KC&TVPTCN
3 Khảo sát đơn vị đề nghị hỗ trợ:

Trung tâm KC&TVPTCN khảo sát các đơn vị đề nghị hỗ trợ

Trung tâm KC&TVPTCN
4 Đề nghị thẩm định cơ sở: Căn cứ kết quả khảo sát, Trung tâm KC&TVPTCN đề nghị thẩm định cơ sở Trung tâm KC&TVPTCN BM-QT.TTKC.01
5 Thành lập Hội đồng thẩm định: Sở Công Thương thành lập Hội đồng thẩm định cơ sở các đề án dựa trên đề nghị thẩm định của Trung tâm KC&TVPTCN. Sở Công Thương
6 Thẩm định, tổng hợp kết quả thẩm định: Hội đồng thẩm định thẩm định cơ sở các đề án của Trung tâm KC&TVPTCN, trình Lãnh đạo Sở Công Thương. Hội đồng thẩm định
7 Trình UBND tỉnh kết quả thẩm định:

Lãnh đạo Sở kiểm tra xem xét kết quả thẩm định. Trình UBND tỉnh kết quả thẩm định.

Sở Công Thương
8 Quyết định phê duyệt Đề án: Dựa trên tờ trình của Sở Công Thương, UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Đề án Khuyến công UBND tỉnh
9 Triển khai thực hiện Đề án:

Sau khi UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt đề án, Trung tâm KC&TVPTCN thực hiện đề án.

Trung tâm KC&TVPTCN, các đơn vị liên quan
10 Kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án: Sau khi đề án được triển khai, Sở Công thương tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án. Sở Công Thương
11 Thanh quyết toán, báo cáo kết quả, lưu hồ sơ: Sau khi Sở Công thương tổ chức nghiệm thu, Trung tâm KC&TVPTCN thực hiện thanh quyết toán, báo cáo kết quả và lưu hồ sơ. Trung tâm KC&TVPTCN
 1. BIỂU MẪU, PHỤ LỤC
TT Tên biểumẫu, phụ lục Mã quản lý
1 Đề nghị thẩm định cơ sở BM.QT. TTKC.01
 
 1. HỒ SƠ LƯU
TT Tên Biểu mẫu Nơi lưu Thời gian lưu
1 Công văn về việc đề nghị hỗ trợ Trung tâm KC&TVPTCN 10 năm
2 Đề nghị thẩm định cơ sở Trung tâm KC&TVPTCN 10 năm
3 Quyết định phê duyệt Đề án Trung tâm KC&TVPTCN 10 năm
4 Hồ sơ Đề án Trung tâm KC&TVPTCN 10 năm