Quy trình nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

TT CÁC CHI TIẾT THAY ĐỔI NGÀY CẬP NHẬT
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

 

Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Phụng Chánh văn phòng

Nguyễn Thu Huyền

Giám đốc

Nguyễn Ngô Quyết

  1. MỤC ĐÍCH

– Quy định thống nhất  cách thức quản lý, thực hiện việc xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản Pháp quy của Chính Phủ, đồng thời đáp ứng yêu cầu của Sở đề ra.

– Xây dựng quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát trình tự công việc, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong thực thi công việc.

– Các đơn vị, đối tượng liên quan dễ dàng nắm bắt được đầy đủ các giấy tờ, thủ tục cần thiết để việc thực hiện các nội dung công việc được nhanh chóng, kịp thời.

  1. PHẠM VI ÁP DỤNG

– Các công chức, viên chức thuộc biên chế của Sở, đang được xếp lương theo ngạch công chức, chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ do nhà nước quy định.

– Áp dụng với các viên chức thuộc 2 đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn.:

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

3.1. Văn bản dùng chung

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang;

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức.

Căn cứ Công văn số 988/SNV-CCVC ngày 7/6/2019 của Sở Nội vụ Thái Nguyên về việc nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn;

  1. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

– “Biên chế” là các cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

– “Hợp đồng” là hợp đồng lao động được ký giữa người lao động với Sở và được trả lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định.

– “Ngạch công chức” là Chức danh công chức được phân theo ngành, thể hiện cấp độ về chuyên môn nghiệp vụ.

– “ Ngạch viên chức” là  chức danh của viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, thể hiện cấp độ về chuyên môn nghiệp vụ.

– “ Bậc” là khái niệm chỉ thang giá trị trong mỗi ngạch công chức, viên chức, ứng với mỗi bậc có một hệ số tiền lương.

* Từ viết tắt:

– CB

– CC

– VC

– QT

– BM

– QĐ

– HĐ

– BNX

– HS                           :

Cán bộ

Công Chức

Viên chức

Quy Trình

Biểu mẫu

Quyết định

Hội đồng

Bản nhận xét

Hồ Sơ

  1. NỘI DUNG

5.1. Lưu đồ

5.2. Mô tả

            (1),(2),(3) và (4)  trong hàng quý, các phòng ban chuyên môn của Sở và 02 đơn vị trực thuộc rà soát và lập danh sách công chức, viên chức, người lao động theo HDD đủ thời gian để được xét nâng lương thường xuyên hoặc nâng bậc lương trước thời hạn trong quý; gửi công văn đính kèm danh sách gửi về Văn Phòng Sở.

(5) Chuyên viên phụ trách thuộc Văn phòng Sở có trách nhiệm rà soát lại danh sách công chức, viên chức và người lao động theo Hợp đồng 68 bị kỷ luật trong thời gian 3 năm gần nhất và ghi chú vào danh sách các trường hợp vi phạm nếu có và lập danh sách:

+ Danh sách công chức, viên chức và người lao động theo HĐ 68 đủ điều kiện về thời gian để được xét nâng bậc lương thường xuyên

+ Danh sách công chức, viên chức và người lao động theo HĐ 68 đủ điều kiện về thời gian để được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

+ Danh sách công chức, viên chức được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung.

(6) Chánh Văn phòng sở kiểm tra, xem xét hồ sơ trình Hội đồng xét nâng lương.

(7) Hội đồng xét nâng lương họp xét các trường hợp công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định.

(8) Chuyên viên phụ cách công tác nhân sự tổng hợp kết quả của Hội đồng xét nâng lương xem những trường hợp đủ điều kiện theo quy định thì ban hành quyết định, những trưởng hợp không đủ điều kiện yêu cầu bổ sung.

(9) Chuyên viên phụ trách công tác nhân sự tiến hành các công việc:

+ Quyết đinh nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức, người lao động theo Hợp đồng 68

+ Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động theo Hợp đồng 68

+ Quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức

+ Văn phòng (Cán bộ phụ trách) làm công văn gửi Sở Nội Vụ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức là lãnh đạo thuộc BTVTU quản lý; nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức.

(10) Sau khi Giám đốc ký Quyết định chuyển bộ phận văn thư ban hành Quyết định và thực hiện các chế độ

(11) Công chức phụ trách thực hiện lưu Quyết định trong hồ sơ cán bộ công chức.

  1. HỒ SƠ LƯU
STT Tên biểu mẫu Mã biểu mẫu
1 Báo cáo thành tích thi đua – khen thưởng trong 3 năm gần nhất của công chức, viên chức dự kiến xét nâng bậc lương trước thời hạn trong quý
2 Danh sách viên chức đang bị kỷ luật từ khiển trách trở lên
3 Danh sách công chức, viên chức dự kiến được nâng lương thường xuyên trong quý
4 Danh sách công chức, viên chức được hưởng chế độ PCTNVK của quý
5 Danh sách công chức, viên chức được đơn vị đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn trong quý
6 Biên bản họp của phòng, đơn vị trực thuộc sở kèm theo danh sách và tờ trình đề nghị nâng lương hoặc nâng lương trước thời hạn (kèm theo Quyết định nâng lương gần nhất của công chức, viên chức và người lao động)
7 Biên bản của Hội đồng xét nâng lương của Sở
8 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên dành cho Công chức, viên chức và người lao động theo Hợp đồng 68
9 Quyết định nâng phụ cấp thâm niên vượt khung dành cho Công chức, viên chức
10 Công Văn đề nghị nâng lương thường xuyên đối với công chức là Lãnh đạo do BTVTU quản lý; CV đề nghị nâng lươn trước thời hạnh gửi sở Nội Vụ

 

  1. BIỂU MẪUÁP DỤNG – LƯU HỒ SƠ

7.1 Biểu mẫu áp dụng

 

STT Tên biểu mẫu Mã hiệu
  Danh sách CBCCVC được nâng lương thường xuyên  
1 Danh sách CBCCVC được nâng lương trước thời hạnh
2 Danh sách CBCCVC được hưởng PCTNVK
3 Quyết định cử CBCCVC
4 DS theo dõi đào tạo

 

7.2 Lưu hồ sơ

Toàn bộ hồ sơ và các giấy tờ có liên quan tới công tác nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạnh hay hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được lưu vĩnh viễn trong hồ sơ cán bộ công chức, viên chức và người lao động.