Quy trình Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 6. BIỂU MẪU
 7. HỒ SƠ CẦN LƯU
Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Phạm Hồng Nam Trần Anh Sơn Nguyễn Ngô Quyết
 

Chữ ký

 

 

 

   
Chức vụ Chuyên viên Trưởng Phòng Giám Đốc

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành / Lần sửa đổi Ngày ban hành
         
         
         
         
 1. MỤC ĐÍCH

Quy định thống nhất nội dung, trình tự thực hiện quản lý nhà nước liên quan đến việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng; Nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của Tổ chức, công dân. Quy trình còn là tài liệu để tuân thủ và thực hiện, là chuẩn mực để đánh giá kết quả thực hiện công việc.

 1. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức là chủ đầu tư các công trình theo quy định tại Khoản 3, Điều 6, Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QQĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên và công trình công nghiệp cấp III có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng quy định tại Khoản II.2, II.3, II.4, II.5, II.6 mục II phục lục II ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP phải được kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng. Cán bộ, công chức thuộc phòng Quản lý công nghiệp và các đơn vị liên quan đến thực hiện quy trình này.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Điều 123, Luật Xây dựng  số 50/2014/QH13;

Điều 32, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng BộXây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Điều 6, Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

Nêu những định nghĩa và chữ viết tắt sử dụng trong quy trình.

 • TTCP: Thủ tướng Chính phủ
 • QLCN: Quản lý công nghiệp
 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  Báo cáo về thông tin xây dựng công trình X  
5.2 Số lượng hồ sơ: 01 bản
5.3 Thời gian xử lý: trước khi dự án hoàn thành
5.4 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Bản cứng gửi tới địa chỉ của chủ đầu tư, bản điện tử gửi qua email của chủ đầu tư.
5.5 Lệ phí: theo dự toán được duyệt
5.6 Quy trình xử lý công việc

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Quy trình dạng chi tiết

TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Lãnh đạo sở chuyển xử lý công việc đến phòng chuyên môn. Lãnh đạo sở 1 ngày  
B2 Trưởng phòng tiếp nhận hồ sơ, công văn; giao cho phó Trưởng phòng phân công xử lý hoặc chuyển xử lý trực tiếp đến chuyên viên Trưởng phòng ½ ngày  
B3 Phó trưởng phòng tiếp nhận hồ sơ, công văn, chỉ đạo chuyên viên xử lý công việc

(Trường hợp trưởng phòng trực tiếp phân công chuyên viên xử lý công việc thì bỏ qua bước này)

Phó trưởng phòng ½ ngày  
B4 Chuyên viên nghiên cứu lập Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công. Chuyên viên Phạm Hồng Nam ½ ngày Dự thảo Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công
B5 Lãnh đạo phòng xem xét, chỉnh sửa Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công trình Lãnh đạo Sở quyết định Lãnh đạo phòng QLCN: Trần Anh Sơn 1 ngày Ký trình Dự thảo Kế hoạch kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công
B6 Xem xét và phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công trình Lãnh đạo Sở quyết định Lãnh đạo Sở Phan Bá Trường ½ ngày Ký duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công trình Lãnh đạo Sở quyết định
B7 Gửi Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công trình Lãnh đạo Sở quyết định (bản cứng và bản điện tử) Văn thư, phòng QLCN 1 ngày Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công trình
B8 Kiểm tra lần 1 theo kế hoạch: Kiểm tra hồ sơ, kiểm tra ngoài công trường: phần móng và phần ngầm và các nội dung khác liên quan Chuyên viên Đoàn kiểm tra 1 ngày  

Biên bản làm việc

 

B9 Kiểm tra lần 2 theo kế hoạch: Kiểm tra hồ sơ, kiểm tra ngoài công trường: phần Kết cấu chịu lực chính và các nội dung khác liên quan. Chuyên viên Đoàn kiểm tra 1 ngày  

Biên bản làm việc

 

B10 Tổng hợp kết quả kiểm tra và soạn thảo Thông báo kết quả kiểm tra. Chuyên viên Phạm Hồng Nam 2 ngày Dự thảo công văn, thông báo kết quả kiểm tra
B11 Lãnh đạo phòng xem xét, chỉnh sửa Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công trình Lãnh đạo Sở quyết định Lãnh đạo phòng QLCN: Trần Anh Sơn ½ ngày Ký trình dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công
B12 Xem xét và phê duyệt Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công trình Lãnh đạo Sở quyết định Lãnh đạo Sở ½ ngày Ký duyệt Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công trình Lãnh đạo Sở quyết định
B13 Gửi Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công trình Lãnh đạo Sở quyết định (bản cứng và bản điện tử) Văn thư, phòng QLCN 1 ngày Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công tác nghiệm thu trong quá trình thi công
5.8 Cơ sở pháp lý
  Các Văn bản pháp quy liên quan tới việc thực hiện quy trình:

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng BộXây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

 

 1. BIỂU MẪU
 2. HỒ SƠ CẦN LƯU

Bộ hồ sơ đã thẩm định cùng các giấy liên quan

TT Hồ sơ lưu
1.        Báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng
2.        Biên bản kiểm tra lần 1
3.        Biên bản kiểm tra lần 1
4.        Thông báo kết quả kiểm tra của Sở