Quy trình hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản tỉnh Thái Nguyên

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 6. BIỂU MẪU
 7. HỒ SƠ LƯU
Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Hà Quang Vũ Lê Thanh Thủy Nguyễn Ngô Quyết
Chữ ký
Chức vụ Phó Giám đốc

Trung tâm XTTM

Giám đốc Trung tâm XTTM Giám đốc Sở Công Thương

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành/Lần sửa đổi Ngày ban hành

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này ban hành, nhằm quy định thống nhất nội dung, trình tự thực hiện quá trình hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản, theo đúng quy định của Nhà nước và của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên.

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ TRÁCH NHIỆM

2.1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với quá trình hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản, theo quyết định 1890/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 201 của UBND tỉnh Thái Nguyên .

2.2. Trách nhiệm

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN, THAM CHIẾU

– Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

– Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

– Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

– Sổ tay chất lượng;

– Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

          * Chú ý: Quy trình này chỉ được áp dụng khi nội dung phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và của Sở Công Thương, tỉnh Thái Nguyên. Khi phát hiện sự không phù hợp, đơn vị chịu trách nhiệm phải ngay lập tức phản ánh với cấp có thẩm quyền để có hành động khắc phục kịp thời.

 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT

4.1. Định nghĩa

Thương hiệu: Là tên gọi, thuật ngữ, thiết kế, hình tượng hoặc các dấu hiệu khác giúp phân biệt một tổ chức hoặc một sản phẩm trong mắt của người tiêu dùng. Các dấu hiệu có thể là những ký hiệu, biểu trưng (logo).

4.2. Viết tắt

UBND: Ủy Ban nhân dân

SCT: Sở Công Thương

XTTM: Xúc tiến Thương mại

 1. NỘI DUNG

5.1  Lưu đồ

5.1.2  Diễn giải nội dung quy trình

Bước Mô tả Trách nhiệm Biểu mẫu
1 Gửi công văn về việc hỗ trợ:

Căn cứ kế hoach, chủ trương của Tỉnh , Sở Công Thương; Trung tâm XTTM gửi công văn thông báo đến Phòng kinh tế/ Kinh tế và hạ cầng các huyện/thành/thị, các DN, HTX về việc hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản tỉnh Thái Nguyên…

Trung tâm XTTM, BM.QT.XTTM.01.01
2 Tiếp nhận hô sơ, tổng hợp danh sách đơn vị hỗ trợ:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị và tổng hợp danh sách đơn vị hỗ trợ… (Có giấy biên nhận hồ sơ của đơn vị được hỗ trợ)

Trung tâm XTTM BM.QT.XTTM.01.02
3 Thành lập tổ thẩm định:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại  tham mưu đề xuất Lãnh đạo Sở Công Thương xem xét, phê duyệt thành lập tổ thẩm định….

Trung tâm XTTM, các đơn vị liên quan
4 Khảo sát đơn vị hỗ trợ:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao;  Tổ thẩm định khảo sát các đơn vị hỗ trợ…

Tổ thẩm định
5 Lập báo cáo thẩm định, Làm tờ trình, trình Lãnh đạo SCT:

Trên cơ sở kết quả thẩm định; Tổ thẩm định lập báo cáo thẩm định và tờ trình, báo cáo Lãnh đạo Trung tâm XTTM kiểm tra, xem xét trước khi trình Lãnh đạo sở SCT phê duyệt hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông sản.

Trung tâm XTTM, Tổ thẩm định BM.QT.XTTM.01.03
6 Lãnh đạo Trung tâm XTTM kiểm tra:

Lãnh đạo Trung tâm XTTM kiểm tra kết quả, báo cáo thẩm định và văn bản tờ trình; Nếu đạt yêu cầu thì trình Lãnh đạo Sở Công Thương phê duyêt. Nếu không đạt thì yêu cầu thực hiện lại…

Lãnh đạo Trung tâm XTTM
7 Lãnh đạo Sở Công Thương phê duyệt:

Lãnh đạo Sở kiểm tra xem xét báo cáo thẩm định và văn bản tờ trình; Nếu đạt yêu cầu thì phê duyệt hỗ trơ … Nếu không đạt thì yêu cầu Trung tâm XTTM thực hiện lại…

Lãnh đạo Sở
8 Triển khai các hạng mục hỗ trợ: Sau khi được Lãnh đạo phê duyệt; Trung tâm XTTM và các đơn vị  liên quan triển khai các hạng mục hỗ trợ… Trung tâm XTTM, các đơn vị liên quan
9 Bàn giao các hạng mục hỗ trợ cho các đơn vị:

Trung tâm XTTM Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao các hạng mục hỗ trợ cho các đơn vị…

Trung tâm XTTM, các đơn vị liên quan BM.QT.XTTM.01.04
10 Tổng kết và lưu hồ sơ:

Sau khi hoàn thành công viêc; Trung tâm XTTM tham mưu cho Sở Công Thương thực hiện tổng kết rút kinh nghiệm và lưu hồ sơ theo quy đinh.

Trung tâm XTTM, các đơn vị liên quan

 

 

 1. BIỂU MẪU, PHỤ LỤC

 

TT Tên biểumẫu, phụ lục Mã quản lý
1 Đơn đề nghị hỗ trợ BM.QT.XTTM.01.01
2 Giấy biên nhận hồ sơ BM.QT.XTTM.01.02
3 Báo cáo thẩm định BM.QT.XTTM.01.03
4 Biên bản bàn giao các hạng mục hỗ trợ BM.QT.XTTM.01.04
 1. HỒ SƠ LƯU
TT Tên Biểu mẫu Nơi lưu Thời gian lưu
1 Đơn đề nghị hỗ trợ Trung tâm XTTM 20 năm
2 Giấy biên nhận hồ sơ Trung tâm XTTM 20 năm
3 Báo cáo thẩm định Trung tâm XTTM
4 Biên bản bàn giao các hạng mục hỗ trợ Trung tâm XTTM 20 năm