Quy trình giải quyết công việc của Trung tâm xúc tiến thương mại

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 6. BIỂU MẪU
 7. HỒ SƠ LƯU
Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Hà Quang Vũ Lê Thanh Thủy
Chữ ký
Chức vụ Phó Giám đốc

Trung tâm XTTM

Giám đốc Trung tâm XTTM Lãnh đạo Sở Công Thương Thái Nguyên

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành/Lần sửa đổi Ngày ban hành

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này ban hành, nhằm quy định thống nhất việc giải quyết công việc của Trung tâm XTTM, theo đúng quy định của Nhà nước và của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên.

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ TRÁCH NHIỆM

2.1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng chung cho việc giải quyết công việc của Trung tâm XTTM trực thuộc Sở Công Thương Thái Nguyên.

2.2. Trách nhiệm

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN, THAM CHIẾU

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Kế hoạch 79-KH/SCT ngày 09/3/2018 của Tỉnh Ủy Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh về việc đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch thành Trung tâm Xúc tiến thương mại Thái Nguyên trực thuộc Sở Công Thương;

– Sổ tay chất lượng;

– Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

          * Chú ý: Quy trình này chỉ được áp dụng khi nội dung phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và của Sở Công Thương, tỉnh Thái Nguyên. Khi phát hiện sự không phù hợp, đơn vị chịu trách nhiệm phải ngay lập tức phản ánh với cấp có thẩm quyền để có hành động khắc phục kịp thời.

 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ VIẾT TẮT

4.1. Định nghĩa

Trung tâm XTTM:  Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương Thái Nguyên, có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy định

4.2. Viết tắt

UBND: Ủy Ban nhân dân

SCT: Sở Công Thương

XTTM: Xúc tiến Thương mại

 1. NỘI DUNG

5.1  Lưu đồ

5.1.2  Diễn giải nội dung quy trình

Bước Mô tả Trách nhiệm Biểu mẫu
1 Ban giám đốc Trung tâm XTTM:

Căn cứ kế hoach, chủ trương của Tỉnh , Sở Công Thương; giao nhiệm vụ cho các phòng thực hiện công việc…

Ban giám đốc

Trung tâm XTTM,

BM.QT.XTTM.02.01
2 Phòng Chuyên môn:

Tiếp nhận công việc được giao căn cứ vào vị trí việc làm từng cán bộ phân giao, đôn đốc, kiểm tra cán bộ xử lý công việc

Lãnh đạo phòng
3 Cán bộ:

Khi được lãnh đạo phòng giao nhiệm vụ, nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ, tham mưu, báo cáo công việc cho lãnh đạo phòng (có thời gian giải quyết công việc cụ thể)

Cán bộ
4 Lãnh đạo phòng:

Giám sát, kiểm tra, chỉnh sửa các nội dung công việc báo cáo Ban giám đốc Trung tâm XTTM phê duyệt

Lãnh đạo phòng
5 Ban giám đốc:

Trên cơ sở kết quả của phòng báo cáo xem xét và phê duyệt, đồng thời báo cáo cấp trên nội dung triển khai nhiệm vụ

Ban giám đốc Trung tâm XTTM
6 Lãnh đạo cấp trên (LĐ Sở Công Thương):

Xem xét kết quả công việc, thống nhật duyệt triển khai và chỉ đạo khi có vấn đề phát sinh

Lãnh đạo cấp trên
10 Tổng kết và lưu hồ sơ:

Sau khi hoàn thành công viêc; Trung tâm XTTM tham mưu cho Sở Công Thương thực hiện tổng kết rút kinh nghiệm và lưu hồ sơ theo quy định.

Trung tâm XTTM, các đơn vị liên quan

 1. BIỂU MẪU, PHỤ LỤC
TT Tên biểumẫu, phụ lục Mã quản lý
1 Mẫu phiếu giao việc BM.QT.XTTM.02.01

 1. HỒ SƠ LƯU
TT Tên Biểu mẫu Nơi lưu Thời gian lưu
1 Mẫu phiếu giao việc Trung tâm XTTM 20 năm
2 Các giấy tờ khác có liên quan đến nội dung công việc Trung tâm XTTM 20 năm