Quy trình đánh giá nội bộ

 Bảng theo dõi sửa đổi:

Lần sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Ngày sửa đổi Ghi chú
         
         
         
         
         

Phân phối: 

TT Đơn vị SL   TT Đơn vị SL
1 Giám đốc Sở 1   6

Phòng Quản lý CN&TTCN

1

2 Phó Giám đốc Sở 3   7

Phòng Kế hoạch -Tài chính

1

3 Văn phòng Sở 1   8

Phòng Quản lý KH&CN cơ sở

1

4 Thanh tra Sở 1   9

Phòng Quản lý Chuyên ngành

1

5

Phòng Quản lý Khoa học

1   10

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1

Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên     Phạm Quốc Chính
Chữ ký  

 

 

   
Chức vụ     Giám đốc Sở
  1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này mô tả cách thức xác định, hoạch định và tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ để đánh giá xem các hoạt động của HTQLCL có phù hợp với yêu cầu của ISO 9001:2015 và HTQLCL có được áp dụng một cách hiệu lực và hiệu quả không.

  1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng cho các hoạt động đánh giá nội bộ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
  • Tiêu c