QT.KHCN.17: Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước

Bảng theo dõi sửa đổi:

Lần sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Ngày sửa đổi Ghi chú

Phân phối:

TT Đơn vị SL   TT Đơn vị SL
1 Giám đốc Sở 1 7

Phòng Kế hoạch -Tài chính

1

2 Phó Giám đốc Sở 3 8

Phòng Quản lý KH&CN cơ sở

1

3 Văn phòng Sở 1 9

Phòng Quản lý Chuyên ngành

1

4 Thanh tra Sở 1 10

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1

5

Phòng Quản lý Khoa học

1 11

Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ

1
6

Phòng Quản lý CN&TTCN

1

 

Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên
Chữ ký  

 

 

Chức vụ

 

 1. MỤC ĐÍCH
 • Hướng dẫn đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh không sử dụng ngân sách nhà nước
 1. PHẠM VI

– Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ, không sử dụng ngân sách nhà nước

 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013.

– Nghị định số 11/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

-Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

– Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chỉ định Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh

 1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

“Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ” là tập hợp tài liệu về kết quả thu được từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bao gồm: báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; phụ lục tổng hợp các số liệu điều tra, khảo sát; bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện; phần mềm.

– KH&CN: Khoa học và công nghệ.

– QLNN: Quản lý nhà nước.

– CSDL: Cơ sở dữ liệu.

– Sở KH&CN: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên

– BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

– CBCM: Cán bộ chuyên môn 

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
– Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân
sách nhà nước được khuyến khích đăng ký và lưu giữ tại các cơ quan có thẩm quyền.- Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước chỉ được đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ sau khi được cơ quan nhà nước quản lý về khoa học và công nghệ có thẩm quyền công nhận. Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký, giao nộp kết quả được quyền truy cập và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

– Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước khi chưa được cơ quan nhà nước quản lý về khoa học và công nghệ có thẩm quyền công nhận thì thông tin về kết quả của nhiệm vụ này không được đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
–     01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước theo Mẫu 6 (Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014) cho mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ; x
–  01 bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có); Bản giấy báo cáo tổng hợp kết quả phải đóng bìa cứng, gáy vuông, trên trang bìa lót bên trong có xác nhận của tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ; x
–     01 văn bản chứng nhận kết quả đã được công nhận của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền x
5.3 Số lượng hồ sơ
01 bộ hồ sơ
5.4 Thời gian xử lý
15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ
5.6 Lệ phí
Không thu lệ phí
5.7 Quy trình xử lý công việc
Vào sổ, lập mã, dán nhãn

Người thực hiện

Lưu đồ Mô tả Thời gian (ngày)
BPTN&TKQ;

CBCM

 

 

Tiếp nhận hồ sơ

–   BPTN&TKQ chuyển hồ sơ cho CBCM giải quyết kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

 

1

 

 

CBCM
Thẩm tra, xác minh hồ sơ
Hướng dẫn cho tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ
–  CBCM  trực tiếp kiểm tra thành phần hồ sơ.

–   Nếu chưa đủ yêu cầu bổ sung (thông báo trực tiếp/gọi điện hoặc công văn)

 

11
Lãnh đạo Phòng
Xử lý hồ sơ

 

Ký kết quả giải quyết

 

Chuyến KQ về BPTN&TKQ

 

–  Cán bộ chuyên môn soạn thảo giấy chứng nhận theo Mẫu 11

–  Trình giám đốc Trung tâm Phát triển KH&CN ký.

1
Lãnh đạo Trung tâm Ký kết quả giải quyết – Giám đốc Trung tâm ký Giấy chứng nhận 1
CBCM Chuyến KQ về BPTN&TKQ -CBCM bàn giao kết quả về BP TN&TKQ kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 1
 1. BIỂU MẪU
STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1. Mẫu 6 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.
2. Mẫu 9 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
3. Mẫu 11 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
 1. HỒ SƠ LƯU
STT Hồ sơ lưu Trách nhiệm lưu Thời gian lưu
1. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận Trung tâm Phát triển KH&CN 1 năm
2. Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Trung tâm Phát triển KH&CN 1 năm

 

* Ghi chú: Sau một năm kể từ năm công việc kết thúc hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, phòng nộp vào Lưu trữ cơ quan

 

Mẫu 6

14/2014/TT-BKHCN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

…………, ngày ….. tháng … năm……

(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật

nhà nước, đóng dấu xác định độ mật

của nhiệm vụ tại đây)

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 1. Tên nhiệm vụ([1]):

 

2. Mức độ bảo mật: o Bình thường           o Mật       o Tối mật        o Tuyệt mật
3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ (nếu có):

Họ và tên thủ trưởng:

Địa chỉ:                                                                         Tỉnh/thành phố:

Điện thoại:                                                                     Fax:

Website:   

 4. Cơ quan cấp trên trực tiếp của tổ chức chủ trì (nếu có):

Địa chỉ:

     Điện thoại:                                            Website (nếu có):  

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên:                                                              Giới tính:

Trình độ học vấn:                                                  Chức danh khoa học:

Chức vụ:

Điện thoại:                                                             Fax:

E-mail:

 6. Tổng kinh phí  (triệu đồng) :
7. Thời gian thực hiện:        tháng, bắt đầu từ tháng …  / …

kết thúc: … /….

8. Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị):([2])

               

9. Văn bản chứng nhận kết quả đã được công nhận của ………………………… số………… ngày….. tháng …. năm([3])
10. Sản phẩm giao nộp (ghi số lượng cụ thể):

10.1. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (quyển + bản điện tử):
10.2. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản điện tử):

10.3. Tài liệu khác:

 

11. Ngày …… tháng ……. năm ……. đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ

NHIỆM VỤ (nếu có)([4])

(Thủ trưởng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu 9

14/2014/TT-BKHCN

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ([5])

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ([6])

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…………, ngày….. tháng …. năm……..

 

GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 1. Tên nhiệm vụ:………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:………………………………………………………………………………. ……..
 2. Họ và tên người nộp hồ sơ:…………………………………………………………………………….. ……..
 3. Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………. ……..
 4. Tình trạng hồ sơ:

 

STT Thành phần trong hồ sơ Hợp lệ Chưa hợp lệ (Ghi rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung)
5.1 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
5.2 Báo cáo tổng hợp (Bản giấy)
5.3 Tài liệu dạng điện tử (đĩa CD/DVD)

– Báo cáo tổng hợp

– Báo cáo tóm tắt

5.4 Phụ lục (quyển + bản điện tử):
5.5 Bản đồ (quyển, tờ):
5.6 Ảnh (quyển, chiếc):
5.7 Tài liệu đa phương tiện
5.8 Phần mềm (bao gồm cả mã nguồn):
5.9 Bản sao Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức
5.10 Xác nhận về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ
5.11 Chứng từ xác nhận nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có)
5.12 Văn bản chứng nhận kết quả đã được thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước)
 1. Thời hạn đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có): ……………………………………………………….
 2. Ngày hẹn trả Giấy chứng nhận:……………………………………………………………………….

 

Ghi chú: Đề nghị mang theo giấy này khi đến bổ sung hồ sơ hoặc lấy Giấy chứng nhận. NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Mẫu 11

14/2014/TT-BKHCN

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ([7])

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ([8])

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

Số đăng ký:…………………………..

 

Tên nhiệm vụ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ (nếu có): ………………………………………………………………………………..

Chủ nhiệm nhiệm vụ: …………………………………………………………………………………………………….

Cá nhân tham gia: …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sản phẩm đăng ký:………………………………………………………………………………………………………….

Văn bản thẩm định số……. Ngày ….. tháng ….. năm ……. của …….([9])… …………………………

đã đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ./.

 

Hồ sơ lưu tại:

Tên cơ quan đăng ký:

Địa chỉ:

Số hồ sơ lưu: ……………

…………, ngày ….. tháng ….. năm…….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

([1]) Ghi đúng như tên nhiệm vụ được ghi trong quyết định phê duyệt hoặc hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

([2]) Ghi đúng theo thứ tự trong văn bản xác nhận về sự thoả thuận của các tác giả về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ (nếu có) hoặc theo thứ tự do chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định.

([3]) Ghi tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

([4]) Ghi tên đầy đủ của tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

([5]) Ghi tên bộ chủ quản hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ quản của cơ quan cấp đăng ký tại bộ, ngành hoặc địa phương.

([6]) Ghi tên đầy đủ của cơ quan đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

([7]) Ghi tên bộ chủ quản hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ quản của cơ quan cấp đăng ký tại bộ, ngành hoặc địa phương.

([8]) Ghi tên đầy đủ của cơ quan đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

([9]) Chức danh của thủ trưởng cơ quan nhà nước quản lý về khoa học và công nghệ có thẩm quyền.

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở không sử dụng NSNN