Quy trình Bình xét thi đua khen thưởng

Bảng theo dõi sửa đổi:

Lần sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Ngày sửa đổi Ghi chú

Phân phối: 

TT Đơn vị SL   TT Đơn vị SL
1 Giám đốc Sở 1 6

Phòng Quản lý CN&TTCN

1

2 Phó Giám đốc Sở 3 7

Phòng Kế hoạch -Tài chính

1

3 Văn phòng Sở 1 8

Phòng Quản lý KH&CN cơ sở

1

4 Thanh tra Sở 1 9

Phòng Quản lý Chuyên ngành

1

5

Phòng Quản lý Khoa học

1 10

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1

 

Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Phạm Quốc Chính
Chữ ký  

 

Chức vụ Công chức chuyên môn Chánh Văn phòng Sở Giám đốc Sở
  1. Mục đích

            Thống nhất nội dung các bước thực hiện công tác bình xét thi đua, khen thưởng; đảm bảo công bằng, chính xác để động viên thúc đẩy phong trào và tuân thủ Luật TĐKT và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; các văn bản hướng dẫn dưới luật về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

  1. Phạm vi áp dụng

– Hội đồng TĐKT

– Thường trực TĐKT – Văn phòng Sở

– Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở.

– Các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh, huyện và cơ sở

  1. Tài liệu viện dẫn

– Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26/11/ 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng.

– Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết ban hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

– Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

– Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên.

  1. Nội dung qui trình:

4.1 Lưu đồ

Trách nhiệm Trình tự công việc Tài liệu, biểu mẫu liên quan
Thường trực TĐKT – VP Sở
Tiếp nhận hồ sơ khen thưởng
Thường trực TĐKT – VP Sở
Tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng
Hội đồng TĐKT
Họp Hội đồng TĐKT
Chủ tịch Hội đồng TĐKT
Thường trực TĐKT – VP Sở
Thông báo kết quả
Giám đốc sở
Ra Quyết định khen thưởng

 

Thường trực TĐKT – VP Sở
Hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen cao
Sở và các đơn vị
Tổng kết, đánh  giá phong trào, trao thưởng

 

Văn thư, Thường trực TĐKT – VP Sở
LƯU HỒ SƠ

 

4.2. Mô tả

4.2.1. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng

Để tổng kết phong trào thi đua, xét khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được phát động từ đầu năm;

Thường trực TĐKT – Văn phòng Sở tham mưu cho Giám đốc Sở ra văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, đánh giá công tác TĐKT và gửi hồ sơ khen thưởng về Sở để bình xét và đề nghị khen thưởng.

4.2.2. Tổng hợp, lập danh sách đề nghị xét khen thưởng

Sau khi nhận được các hồ sơ đề nghị khen thưởng, Thường trực TĐKT – Văn phòng Sở sẽ tham mưu cho Hội đồng TĐKT Sở, Lãnh đạo Sở xem xét, đối chiếu thành tích của các tập thể, cá nhân với các tiêu chuẩn thi đua, theo các chỉ tiêu kế hoạch, lập danh sách trình Hội đồng TĐKT xem xét khen thưởng và trình khen thưởng kịp thời.

4.2.3. Họp Hội đồng TĐKT

Hội đồng TĐKT tổ chức họp các thành viên hội đồng dưới sự chủ trì của giám đốc Sở – Chủ tịch HĐ TĐKT để xem xét thành tích của các tập thể, cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch HĐ TĐKT nhắc lại các căn cứ của Luật TĐKT, các văn bản hướng dẫn dưới luật, các chỉ tiêu giao ước thi đua. Thường trực TĐKT – Văn phòng Sở trình hồ sơ, danh sách trích ngang, tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. Các thành viên Hội đồng cùng xem xét, thảo luận, đánh giá các thành tích đã đạt được và thống nhất hình thức Khen thưởng, danh hiệu thi đua cho từ cá nhân, tập thể.

4.2.4. Phê duyệt

Tại cuộc họp, Hội đồng TĐKT tiến hành bình xét bằng hình thức bỏ phiếu kín (hoặc biểu quyết giơ tay) đề nghị khen thưởng và trình các cấp khen thưởng.

4.2.5. Thông báo kết quả

Sau cuộc họp Hội đồng TĐKT, Thường trực TĐKT – Văn phòng Sở rà soát lại lần cuối, tổng hợp danh sách đã được bình xét, khen thưởng và ra Thông báo kết luận cuộc họp.

Kết quả bình xét thi đua được dán tại Bảng thông báo của cơ quan và gửi qua Hệ thống quản lý văn bản của Sở  tới các phòng, đơn vị để các tập thể, cá nhân được biết.

Nếu tập thể, cá nhân có ý kiến về kết quả bình xét sẽ được Hội đồng TĐKT xem xét và thông báo kết quả bình xét.

Nếu các tập thể, cá nhân không có ý kiến, Hội đồng TĐKT trình Giám đốc Sở ra Quyết định phê duyệt kết quả.

4.2.6. Ra quyết định khen thưởng

Giám đốc Sở ra quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

4.2.7. Hoàn thiện hồ sơ khen cao

Thường trực TĐKT – Văn phòng Sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen cao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (nếu có) đề nghị cấp trên khen thưởng.

4.2.8. Tổng kết đánh giá phong trào, trao thưởng.

Để đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác của toàn Ngành, Sở tổ chức hội nghị tổng kết.

Tại hội nghị, Lãnh đạo sở đánh giá cao những kết quả đạt được, nghiêm túc nêu rõ những hạn chế, khó khăn, thiếu tích cực trong chỉ đạo, thực hiện. Tổ chức trao các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. 

  1. Hồ sơ lưu
STT Tên hồ sơ Nơi lưu Thời gian lưu
1. Tất cả hồ sơ kết quả thực hiện theo quy định. Văn phòng Sở 01 năm

* Ghi chú: Sau một năm kể từ năm công việc kết thúc hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, phòng nộp vào Lưu trữ cơ quan

  1. Phụ lục, biểu mẫu

Theo quy định chung của nhà nước.