QT03-KCHT – Giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 6. BIỂU MẪU
 7. HỒ SƠ CẦN LƯU
  Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Nông Hữu Thùy Hà Huy Giang Trương Văn Phụng
Chữ ký       
Chức vụ Chuyên viên Trưởng phòng Giám đốc

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành / Lần sửa đổi Ngày ban hành
         
         
         
         
 1. MỤC ĐÍCH

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên thiết lập  quy trình này; Nhằm quy định trình tự các bước thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, liên quan đến cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được ủy thác. Quy trình còn là tài liệu cho chuyên viên mới, là tài liệu để tuân thủ và thực hiện, là chuẩn mực để đánh giá kết quả thực hiện công việc.

 1. PHẠM VI
 • Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết Giải quyết thủ tục Hành chính liên quan đến cấp phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được ủy thác, thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, bao gồm:
 STT

trong Bộ TTHC

Tên thủ tục hành chính (về lĩnh vực đường Bộ)
3 Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác ủy thác Sở Giao Thông Vận tải quản lý.
4 Thủ tục cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác ủy thác Sở Giao Thông Vận tải quản lý.
5 Thủ tục cấp Giấy phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác ủy thác Sở Giao Thông Vận tải quản lý.
8 Thủ tục Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý.

– Cán bộ, Công chức, viên chức thuộc phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và các đơn vị liên quan thực hiện quy trình này.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8
 1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
 • TTHC: Thủ tục hành chính
 • Sở GTVT: Sở Giao thông vận tải
 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Theo quy định của các thủ tục hành chính có liên quan
5.2 Thành phần hồ sơ
Tổ chức cá nhân cần nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của bộ thủ tục hành chính tương ứng với từng trường hợp của các thủ tục hành chính liên quan được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên công bố.
Chú ý: Khi thực hiện thủ tục hành chính cần xuất trình hồ sơ cá nhân phù hợp của người xin cấp phép để đối chiếu
5.3 Số lượng hồ sơ
  Theo quy định cụ thể cho từng Thủ tục hành chính: 01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  Theo quy định cụ thể cho từng Thủ tục hành chính:

07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả , Sở Giao thông vận tải
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Nộp hồ sơ:

Tổ chức/Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức/Công dân Giờ hành chính Mục 5.2

 

 

B2 Bộ phận tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ:

– Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện: Tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ, hẹn ngày lấy kết quả.

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định..

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả “Bộ phận một cửa” Giờ hành chính – BM-MCLT-01– Giấy biên nhận hồ sơ

 

 

B3 Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn. “Bộ phận một cửa” Giờ hành chính BM-MCLT-02– Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc.
B4 Giao việc

-Giao cho cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ

Trưởng phòng Giờ hành chính BM-MCLT-02– Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc.
B5 Thẩm định hồ sơ :

– Trường hợp hồ sơ không phù hợp, cần giải trình /hoặc yêu cầu bổ sung thêm, thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

– Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

Phòng Chuyên môn Theo quy định BM-MCLT-02– Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc.
B6 Kiểm tra kết quả thẩm định

– Đối với các hồ sơ hợp lệ chuyên viên trình lãnh đạo phòng kiểm tra. Nếu không đạt yêu cầu chuyên viên xem xét thẩm định lại, nếu đạt tiến hành các bước tiếp theo

Trưởng phòng chuyên môn Theo quy định BM-MCLT-02– Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B7 Lãnh đạo Sở ký duyệt

– Hồ sơ sau khi thẩm định trình lãnh đạo xem xét phê duyệt.

Lãnh đạo Sở Theo quy định BM-MCLT-02– Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B8 Tiếp nhận và trả kết quả

– Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ thẩm định đã được phê duyệt ghi vào BM-MCLT-02 và trả kết quả cho tổ chức, công dân

Bộ phận một cửa liên thông Theo quy định BM-MCLT-02– Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B9 Lưu hồ sơ. Bộ phận một cửa

– Người được giao

  – Hồ sơ lưu:

+ Mục 5.2

+ Hồ sơ thẩm định

B10 Thống kê và theo dõi Bộ phận một cửa   BM-MCLT-03

Sổ theo dõi thực hiện thủ tục hành chính

Lưu ý ·      Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc – BM-MCLT-02 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7;
5.8 Cơ sở pháp lý ( Theo quy định cho từng thủ tục Hành chính )

– Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008

– Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

– Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 1. BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1.    BM-MCLT-01 Mẫu Phiếu biên nhận hồ sơ
2.     BM-MCLT-02 Mẫu Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
3.     BM-MCLT-03 Sổ theo dõi thực hiện thủ tục hành chính
4.      Mẫu hành chính  

 

 1. HỒ SƠ LƯU
TT Hồ sơ lưu
1.     Hồ sơ mục 5.2
2.    Phiếu biên nhận hồ sơ
3.     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
4.     Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc
5.      Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
6.     Các văn bản liên quan
Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu… (Các phòng chuyên môn tự xác định cụ thể). Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.