QT.VP.02 – Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

 

Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Lê Thị Hà Vũ Hồng Khiêm Phạm Hoàng Ngân
Chữ ký  

 

   
Chức vụ Thư ký ISO Phó Chủ tịch UBND Chủ tịch UBND

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành / Lần sửa đổi Ngày ban hành
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  1. MỤC ĐÍCH

Quy định thống nhất trách nhiệm, trình tự tiếp nhận chuyển hồ sơ, theo dõi các kết quả giải quyết các thủ tục hành chính thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ đảm bảo nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

  1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

  1. ĐỊNH NGHĨA/TỪ VIẾT TẮT
  • TTHC: Thủ tục hành chính
  • BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Điều kiện thực hiện, Thành phần hồ sơ, Số lượng hồ sơ, Thời gian xử lý, Lệ phí theo quyết định ban hành thủ tục hành chính của UBND tỉnh Thái Nguyên.

5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức/công dân. Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức/ công dân hoàn thiện

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì vào sổ theo dõi hồ sơ. Viết phiếu Giấy biên nhận hồ sơ gửi tổ chức công dân liên 2 (đối với hồ sơ giải quyết không trong ngày) BP TN&TKQ lưu liên 1

Tổ chức/công dân;

BP TN&TKQ

 07h30 –  10h30

 

13h30-16h00

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Sổ theo dõi hồ sơ

Giấy biên nhận hồ sơ

 

B2 BP TN&TKQ lập Giấy bàn giao hồ sơ (theo phần mềm …) và chuyển hồ sơ tới công chức chuyên môn để thụ lý giải quyết BP TN&TK, công chức chuyên môn 16h30-17h00

01 ngày

(Cam kết môi trường: chuyển trong ngày)

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Giấy bàn giao hồ sơ

(BM?)

B3 Công chức chuyên môn được phân công thụ lý kiểm tra hồ sơ

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ đúng thủ tục thì lập Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chuyển BP TN&TKQ yêu cầu tổ chức, công dân bổ sung

+ Nếu hồ sơ đầy đủ đúng thủ tục thì tiến hành thụ lý hồ sơ

Trình lãnh đạo UBND phê duyệt.

Công chức chuyên môn Theo TTHC quy định  Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

(BM?)

B4 Lãnh đạo UBND huyện xem xét, phê duyệt kết quả thụ lý Lãnh đạo UBND  
B5 Công chức chuyên môn tiếp nhận hồ sơ từ lãnh đạo, đóng dấu, lưu hồ sơ và chuyển kết quả tới BP TN&TKQ Công chức chuyên môn Danh sách bàn giao HS

(BM?)

B6 BP TN&TKQ nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, thông báo và trả kết quả cho Tổ chức/ công dân

Trường hợp có thu lệ phí thì thu lệ phí theo quy định

Tổ chức/ công dân;

BP TN&TKQ

Sau khi có kết quả PL09-STCL

PL10-STCL

  1. BIỂU MẪU
STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1.        Mẫu số 01 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
2.        Mẫu số 02 Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả bộ phận
3.        Mẫu số 03 Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
4.        Mẫu số 04 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
5.        PL9-STCL Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc
6.        PL10-STCL Sổ thống kê kết quả thủ tục hành chính

Các biểu mẫu mẫu số 01, 02, 03, 04 theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Các biểu mẫu PL09-STCL, PL10-STCL theo Phụ lục 9, Phụ lục 10 của Sổ tay chất lượng

  1. HỒ SƠ LƯU
STT Hồ sơ lưu Trách nhiệm lưu Thời gian lưu Hình thức lưu
1.        Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ BP TN&TKQ    
2.        Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả bộ phận BP TN&TKQ    
3.        Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả BP TN&TKQ    
4.        Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ BP TN&TKQ; Bộ phận chuyên môn    
5.        Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc BP TN&TKQ    
6.    Sổ thống kê kết quả thủ tục hành chính BP TN&TKQ