QT – VP – 01 – Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”

 1. MỤC ĐÍCH:

Quy định Trình tự thụ lý, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo từ đầu vào là khâu tiếp nhận, giải quyết đến khâu cuối cùng là trả kết quả và lưu trữ hồ sơ thông qua Bộ phận một cửa; đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của từng Phòng chuyên môn, các Đơn vị trực thuộc Sở trong quá trình tham gia thụ lý, giải quyết hồ sơ.

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Áp dụng đối với các thủ tục hành chính về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo theo quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố bộ thục tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD &ĐT tỉnh Thái Nguyên.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cùng các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN THAM KHẢO

Xem Phụ lục 01 quy trình này (PL-VP-01-01)

 1. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT
 • BP TNHS&TKQ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo là bộ phận đầu mối tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, công dân khi có công việc cần giải quyết với cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 • Sở: Sở Giáo dục và Đào tạo;
 • PCM: Phòng chuyên môn
 • Khách hàng: công dân, tổ chức.
  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH
  Trình tự các bước Trách nhiệm thực hiện
Nội dung quy trình

 

Bước 1: Xác định yêu cầu Chuyên viên BP TNHS&TKQ
Bước 2: Hướng dẫn lập hồ sơ Chuyên viên BP TNHS&TKQ
Bước 3: Kiểm tra, tiếp nhận

+ Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ, tiếp nhận, vào sổ theo dõi viết phiếu hẹn.

+  Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung theo quy định

Chuyên viên

BP TNHS&TKQ

Bước 3:  Chuyển các Phòng, Đơn vị chuyên môn có thẩm quyền thụ lý

Khi chuyển giao hồ sơ chuyên viên bộ phận một cửa phải yêu cầu cán bộ tiếp nhận của phòng chuyên môn ký nhận hồ sơ.

Chuyên viên BP TNHS&TKQ 
Bước 4:  Thụ lý giải quyết

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ trả lại bộ phận tiếp nhận trả lại cho tổ chức và thông báo rõ lý do (sau 3 ngày từ ngày nhận hồ sơ).

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì tiến hành giải quyết thụ lý theo quy định của pháp luật

PCM, các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền.
Bước 5: Nhận kết quả từ các phòng chuyên môn

Đến ngày trả kết quả các phòng chuyên môn chưa chuyển hồ sơ bộ phận một cửa phải đôn đốc chuyển hồ sơ.Trường hợp chưa giải quyết xong phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chuyên viên BP TNHS&TKQ
Bước 6: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn, thu lệ phí

Kiểm tra phiếu hẹn, trả kết quả và yêu cầu ký nhận.

Trường hợp hồ sơ trả không đúng hẹn phải thông báo cho khách hành bằng văn bản.

Chuyên viên BP TNHS&TKQ
Bước 7: Lưu hồ sơ Chuyên viên BP TNHS&TKQ
Thời gian thực hiện Theo quy chế hoạt động của bộ phận một cửa
Số lượng hồ sơ Tùy theo yêu cầu từng lĩnh vực
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên
Kết quả đạt được Hồ sơ hành chính được tiếp nhận và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa
 1. HỒ SƠ LƯU
TT Tài liệu cần lưu giữ Nơi lưu Thời gian lưu
1.   Phiếu hẹn Bộ phận một cửa 01 năm
2.   Sổ theo dõi thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa
3.   Bản sao thông báo lý do không trả kết quả đúng hẹn (nếu có)
4.   Báo cáo thông kê kết quả giải quyết hàng tháng thông qua bộ phận một cửa

 7. PHỤ LỤC