QT02-VP- Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

 MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 1. MỤC ĐÍCH
 2. PHẠM VI
 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 4. ĐỊNH NGHĨA
 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 6. BIỂU MẪU
 7. HỒ SƠ CẦN LƯU

 

  Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Phạm Thị Bích Điệp Trần Hoàng Anh Trương Văn Phụng
 

Chữ ký

     

 

Chức vụ Nhân viên Chánh Văn phòng Giám đốc

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành / Lần sửa đổi Ngày ban hành

 

 1. Mục đích

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên  thiết lập, ban hành và duy trì quy trình đánh giá cán bộ, công chức, viên chức để thống nhất nội dung, các bước đánh giá hàng năm về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với công chức, viên chức của Sở, đảm bảo chính xác, khách quan, phục vụ cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển cơ quan, đơn vị.

 1. Phạm vi áp dụng

Toàn bộ công chức, viên chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên.

Văn phòng Sở (phụ trách tổ chức) giúp Giám đốc sở tổ chức thực hiện quy trình này.

 1. Tài liệu tham khảo

          – Luật cán bộ công chức, viên chức ngày 13/11/2008

– Luật cán bộ, công chức, viên chức ngày 15/11/2010

– Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

– Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

– Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

– Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 56/2015/NĐ-CP.

 1. Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt

Hoàn thành nhiệm vụ : HTNV

Biểu mẫu                    : BM 

 1. Nội dung

          5.1 Lưu đồ

5.2. Mô tả nội dung

Bước 1: Hướng dẫn đánh giá công chức

– Giữa tháng 12 hàng năm, Chánh Văn phòng thông báo kế hoạch nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Sở và các đơn vị trực thuộc theo biểu mẫu quy định chung.

Bước 2: Công chức, viên chức tự nhận xét, đánh giá và tự phân loại

Công chức, viên chức tự nhận xét, đánh giá và tự phân loại theo mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ theo biểu mẫu quy định .

Bước 3: Họp góp ý kiến nhận xét, biểu quyết đề nghị phân loại mức độ HTNV

Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc họp nghe cá nhân tự kiểm điểm, tập thể nhận xét, biểu quyết đề nghị phân loại mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ. Trưởng phòng nộp biên bản họp, bảng tổng hợp phiếu biểu quyết phân loại cán bộ, công chức, viên chức của phòng và các bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ cho Chánh Văn phòng.

Bước 4: Tổng hợp

Chánh Văn phòng tổng hợp kết quả phân loại, để báo cáo trước hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Bước 5: Xét duyệt

Giám đốc, các Phó Giám đốc, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên họp nghe kết quả biểu quyết phân loại; biểu quyết xếp loại từng trường hợp để giúp Giám đốc Sở đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.(Cán bộ tổ chức ghi biên bản).

Bước 6: Giám đốc sở dựa theo các ý kiến đánh gía của hội nghị xét duyệt để phân loại cán bộ.

Bước 7: Công bố phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Chánh Văn phòng thông báo kết quả xếp loại công chức, viên chức trong toàn Sở.

Bước 8: Giải quyết khiếu nại

Công chức, viên chức có quyền khiếu nại với Giám đốc Sở về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình. Giám đốc sở có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

Bước 9: Ghi kết quả đánh giá vào bản tự nhận xét

Đánh giá, nhận xét cán bộ công chức, viên chức cơ quan theo quy định, trong đó Giám đốc Sở đánh giá, nhận xét đối với Phó Giám đốc Sở, cán bộ, công chức và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Thủ trưởng các đơn vị nhận xét, đánh giá đối với cấp phó và toàn thể cán bộ công chức của đơn vị mình.

Bước 10:  Lưu hồ sơ

Lưu hồ sơ: Chánh Văn phòng có trách nhiệm lập và lưu giữ hồ sơ theo mục 6 của quy trình này.

 1. Hồ sơ
TT Tên hồ sơ Nơi lưu Thời gian lưu
1 Bản tự nhận xét đánh giá phân loại CBCC Văn phòng Lâu dài
2 Phiếu biểu quyết xếp loại công chức, viên chức, Văn phòng Lâu dài
3 Biểu tổng hợp kết quả phân loại CBCC Văn phòng Lâu dài
4 Biên bản họp góp ý của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Văn phòng Lâu dài
5 Biên bản họp của tập thể Lãnh đạo Văn phòng Lâu dài
6 Quyết định phân loại CBCC Văn phòng Lâu dài

 

 1. Biểu mẫu, phụ lục liên quan

Theo quy định chung