QT. KHCN. 12: Đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

sơ đồTTHC.07

Bảng theo dõi sửa đổi:

Lần sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Ngày sửa đổi Ghi chú

 Phân phối:

TT Đơn vị SL   TT Đơn vị SL
1 Giám đốc Sở 1 6

Phòng Quản lý CN&TTCN

1

2 Phó Giám đốc Sở 3 7

Phòng Kế hoạch -Tài chính

1

3 Văn phòng Sở 1 8

Phòng Quản lý KH&CN cơ sở

1

4 Thanh tra Sở 1 9

Phòng Quản lý Chuyên ngành

1

5

Phòng Quản lý Khoa học

1

10

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ

1

11

Chi cụ Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

1

 

Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Phạm Thu Hồng Tạ Ngọc Minh Phạm Quốc Chính
Chữ ký  

 

 

Chức vụ Công chức chuyên môn phòng QLKH Trưởng phòng QLKH Giám đốc Sở
 1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

 1. PHẠM VI

– Áp dụng đối với các Tổ chức, cá nhân muốn thực hiện Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

– Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

–  Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013;

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và Công nghệ;

Thông tư số 02/2014/TT-BKHCN ngày 20/04/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

 1. TỪ NGỮ VIẾT TẮT
 • CCCM: Công chức chuyên môn
 • BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
 • Phòng QLKH: Phòng Quản lý Khoa học
 • KH&CN: Khoa học và Công nghệ
 1. NỘI DUNG QUY TRÌNHGIẢI QUYẾT TTHC
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
Không
5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao

 

 

  – Đối với trường hợp đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ:

+ Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ;

+ Bản sao của Bằng khen, Giấy khen, Văn bản cho phép áp dụng của cơ quan có thẩm quyền

– Đối với trường hợp không phải là đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ:

+ Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ.

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

+ Các tài liệu khác (nếu có) liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ (giải thưởng về khoa học và công nghệ, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, quyết định giao nhiệm vụ,…)

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

5.3 Số lượng hồ sơ
01 bộ hồ sơ
5.4 Thời gian xử lý
– Đối với trường hợp đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

– Đối với trường hợp không phải là đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ: 45 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảcủa Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính.
5.6 Phí
– Kinh phí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ do tổ chức, cá nhân đề nghị bảo đảm và chi trả.

– Mức chi áp dụng theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015.

5.7 Quy trình xử lý công việc
Người thực hiện Lưu đồ Mô tả Thời gian (ngày)

 

BPTN&TK;CCCM

 

 

 

BPTN&TKQ chuyển hồ sơ cho CCCM giải quyết kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 1
CCCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Kiểm tra tính pháp lý của Hồ sơ

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ tính pháp lý, CCCM thông báo trực tiếp/gọi điện hoặc soạn văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

5
Đăng tải thông tin
Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thực hiện đánh giá đăng tải thông tin về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên trang thông tin điện tử của đơn vị 10
Lãnh đạo phòng  

 

Xử lý hồ sơ

 

+ CCCM báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ đầu vào của tổ chức, cá nhân, báo cáo Trưởng phòng xem xét duyệt hồ sơ đầu vào.

– Đối với trường hợp đặc cách cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, việc cấp giấy xác nhận thực hiện trong 5 ngày làm việc.

25
Soạn giấy xác nhận
CCCM soạn thảo Giấy xác nhận, chuyển Trưởng phòng xem xét, ký nháy và trình Giám đốc Sở ký ban hành. 5
Lãnh đạo Sở  

 

 

Giám đốc Sởký Giấy xác nhận 5
CCCM

 

 

 

 

 

CCCM bàn giao kết quả về BP TN&TKQ kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 1

 

 

 

 1. BIỂU MẪU
STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1. Phụ lục 1 Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ;
2. Phụ lục 3a

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệ vụ khoa học và công ghệ không sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghiệp

3. Phụ lục 3b Báo cáo kết quả thực hiện nhiệ vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

 

 1. HỒ SƠ LƯU
STT Hồ sơ lưu Trách nhiệm lưu Thời gian lưu
1. Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ; Phòng QLKH 01 năm
2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệ vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghiệp Phòng QLKH 01 năm
3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệ vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn Phòng QLKH 01 năm

* Ghi chú: Sau một năm kể từ năm công việc kết thúc hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, phòng nộp vào Lưu trữ cơ quan

Phụ lục 1 GĐN

02/2015/TT-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định)

Căn cứ Thông tư số ……/2015/TT-BKHCN  ngày … tháng … năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệquy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

……………(Tên tổ chức, cá nhân)….. đề nghị:

£ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

£ Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

£ Đặc cách xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

Tên kết quả thực hiện nhiệm vụ:……………………………………………

Lĩnh vực khoa học và công nghệ:…………………………………………..

Lĩnh vực ứng dụng:………………………………………………………….

Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị[1]:

Tên tổ chức đề nghị:…………………………………………………………

£ Là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

£ Là đơn vị ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Địa chỉ:……………………………………………………………….

Điện thoại……………………………………….Fax…………………

Website:………………………………………………………………

 

Họ tên người đề nghị:………………………………………………………

£ Là cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ

£ Là cá nhân ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Địa chỉ:…………………………………………………………………

Điện thoại:…………………Email:……………………………………

Tổ chức/cá nhân cam kết:

 1. Tính chính xác và trung thực của hồ sơ gửi kèm theo;
 2. Tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác có liên quan;
 3. Đảm bảo kinh phí đánh giá, thẩm định theo đúng quy định.

Liệt kê hồ sơ gửi kèm theo (Quy định tại Điều 8, Điều 13, Điều 20 Thông tư này):

-………………….

-………………….

………, ngày…… tháng …… năm….
    TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Họ và tên, chữ ký;đóng dấu nếu là tổ chức)

Phụ lục 3a BCKHXHNV

02/2015/TT-BKHCN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

 

1. Tên nhiệm vụ:…………………………………………………………………….

2. Sản phẩm chính của nhiệm vụ:…………………………………………………….

3. Thời gian thực hiện: từ tháng .… /năm …. đến tháng …. /năm….

4. Tổ chức/cá nhân thực hiện nhiệm vụ:

4.1. Thông tin về tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Tên tổ chức:……………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………Fax: …………………………………

E-mail: ………………………………….Website: ……………………………

Người đại diện pháp lý: ………………………………………………………..

Cơ quan chủ quản (nếu có):………………………………………..

4.2. Thông tin về cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………Giới tính: ……………………

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: ……………………………………………

Chức danh khoa học(nếu có): …………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Nơi công tác (nếu có):

Địa chỉ cơ quan(nếu có): ……………………………………………………….

Điện thoạiNR/CQ: ………………Di động:………… Fax: ……………………

E-mail:………………………….Website: …………………………………….

5. Danh sách các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ:

(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ, kể cả chủ nhiệm nhiệm vụ)

TT Họ tên Tổ chứccông tác Nội dung công việc tham gia
1
2
3
4
5

6.Các tổ chức phối hợp chính thực hiện nhiệm vụ (nếu có):

(kèm giấy xác nhận của các tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ)

6.1. Tổ chức 1: …………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………Fax: …………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Người đại diện pháp lý: …………………………………………………….

Cơ quan chủ quản (nếu có): ………………………………………………..

6.2. Tổ chức 2:………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………Fax: ………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………..

Người đại diện pháp lý:…………………………………………………….

Cơ quan chủ quản (nếu có):…………………………………………………

 1. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOAHỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONGLĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
1. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.1. Mục đích nghiên cứu

1.2. Đối tượng nghiên cứu

1.3. Phạm vi nghiên cứu

2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

2.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải những nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ

2.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của nhiệm vụ

a) Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài

b) Tình hình nghiên cứu ở trong nước

2.1.2. Luận giải về những nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ

( Những định hướng nội dung chính cần thực hiện của nhiệm vụ)

 2.2. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu

(Nêu rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứugắn với từng nội dung chính của nhiệm vụ)

2.2.1. Cách tiếp cận

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu

3. NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ

 (Liệt kê các nội dung nghiên cứu, các hoạt động để triển khai, các chỉ tiêu đánh giá, kết quả của hoạt động).

TT Nội dung nghiên cứu Các hoạt động triển khai nội dung nghiên cứu Kết quả
đạt được
Tổ chức,cá nhân
thực hiện
1
2
3

4. KẾT QUẢ CỦA NHIỆM VỤ

4.1. Kết quả của nhiệm vụ và chất lượng đạt được

(Liệt kê các dạng kết quả của nhiệm vụ và các chỉ tiêu, nội dung khoa học đã đạt được)

4.2. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nhiệm vụ:

4.2.1. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

(Nêu những dự kiến đóng góp vào các lĩnh vực khoa học công nghệ ở trong nước và quốc tế)

4.2.2. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

(Nêu những tác động tích cực trong việc nâng cao năng lực, trình độ trong nghiên cứu, ứng dụng của tổ chức chủ trì)

4.2.3. Đối với kinh tế – xã hội

(Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế – xã hội)

4.2.4. Các tác động khác

5. Tài liệu tham khảo

Liệt kê các tài liệu tham khảo liên quan.

6. Phụ lục

(Các phụ lục liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ cần thiết làm sáng tỏ và hoàn chỉnh báo cáo)

………, ngày…… tháng …… năm 20….
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Họ và tên, chữ ký;đóng dấu nếu là tổ chức)

Phụ lục 3b– BCKHKTCN

02/2015/TT-BKHCN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

1. Tên nhiệm vụ:…………………………………………………………………….

2. Sản phẩm chính của nhiệm vụ: …………………………………………………

3. Thời gian thực hiện: từ tháng .… /năm …. đến tháng …. /năm….

4. Tổ chức/cá nhân thực hiện nhiệm vụ:

4.1. Thông tin về tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Tên tổ chức:……………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………Fax: ……………………………………

E-mail: ………………………………….Website: ………………………………

Người diện pháp lý: ……………………………………………………………….

Cơ quan chủ quản (nếu có):………………………………………………………..

4.2. Thông tin về cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………Giới tính: ……………………

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: ……………………………………………

Chức danh khoa học (nếu có): …………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Nơi công tác(nếu có):…………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan(nếu có): ……………………………………………………….

Điện thoạiNR/CQ: ………………Di động:………… Fax: ……………………

E-mail:………………………….Website: …………………………………….

5. Danh sách các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ:

(Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ)

 

TT Họ tên Tổ chức công tác Nội dung công việc tham gia
1
2
3
4

 

6.Các tổ chức phối hợp chính thực hiện nhiệm vụ (nếu có):

(kèm giấy xác nhận của các tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ)

6.1. Tổ chức 1: …………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………Fax: …………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Người đại diện pháp lý: ……………………………………………………

Cơ quan chủ quản (nếu có): ………………………………………………..

6.2. Tổ chức 2:………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………Fax: ………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………..

Người đại diện pháp lý:…………………………………………………….

Cơ quan chủ quản (nếu có):…………………………………………………

 

 1. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONGLĨNH VỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.1. Mục đích nghiên cứu

1.2. Đối tượng nghiên cứu

1.3. Phạm vi nghiên cứu

2. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ

2.1. Hoạt động nghiên cứu

2.1.1. Các hình thức nghiên cứu

2.1.2. Các phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng

– Phương pháp nghiên cứu.

– Thiết kế nghiên cứu: (Chỉ rõ thiết kế nghiên cứu của nhiệm vụ là gì (nghiên cứu mô tả, nghiên cứu phân tích…), đồng thời cần có sơ đồ nghiên cứu để minh hoạ)

2.1.3. Các hoạt động triển khai thực hiện và kết quả đạt được

TT Nội dung nghiên cứu Các hoạt động triển khai nội dung nghiên cứu Kết quả
đạt được
Tổ chức, cá nhân
thực hiện
1
2

2.2. Hoạt động sản xuất thử nghiệm (nếu có)

2.2.1. Quy mô, phạm vi, địa điểm triển khai sản xuất thử nghiệm

2.2.2. Tiến độ triển khai thực hiện

TT Nội dung nghiên cứu Các hoạt động triển khai nội dung nghiên cứu Kết quả
đạt được
Tổ chức, cá nhân
thực hiện
 
 

 

2.2.3. Kết quả sản xuất thử nghiệm

2.3. Hoạt động triển khai thực nghiệm (nếu có)

2.3.1. Phương án hiệu chỉnh kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ

2.3.2. Phương án sản xuất các sản phẩm của nhiệm vụ ở diện rộng

2.3.3. Tiến độ triển khai thực hiện

TT Nội dung nghiên cứu Các hoạt động triển khai nội dung nghiên cứu Kết quả
đạt được
Tổ chức,cá nhân
thực hiện
1
2

3. SẢN PHẨM CỦA NHIỆM VỤ

3.1. Về sản phẩm khoa học

3.1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành

TT Tên sản phẩm Mô tả tính năng, công dụng của sản phẩm  Mô tả một số đặc tính nổi bật, cơ bản của sản phẩm Ghi chú
1
2

3.1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có)

 TT Tên sản phẩm Thời gian dự kiến ứng dụng Cơ quan dự kiến ứng dụng Ghi chú
1
2

3.1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có)

TT Tên sản phẩm Thời gian ứng dụng Tên cơ quan ứng dụng Ghi chú
1
2

 

3.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu khoa học đã đạt được Địa chỉ ứng dụng

(nếu có)

Ghi chú
1        
2        

3.3. Tính ưu việt của sản phẩm

(Đánh giá một số chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của các sản phẩm, công nghệ của nhiệm vụ so với các sản phẩm tương tự trong và ngoài nước; so sánh với các phương án nhập công nghệ hoặc mua sản phẩm tương tự để đánh giá hiệu quả của nhiệm vụ như: trình độ khoa học và công nghệ, tính phù hợp, hiệu quả kinh tế, …)

3.4.Tiềm năng ứng dụng, thương mại hóa của sản phẩm (khả năng về thị trường, khả năng về kinh tế, …)

4.CÁC LỢI ÍCH MANG LẠI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

4.2. Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu

4.3. Đối với kinh tế – xã hội và môi trường

5. Tài liệu tham khảo

Liệt kê các tài liệu tham khảo liên quan.

6. Phụ lục

(Các phụ lục liên quan trực tiếp đến nghiên cứu cần thiết làm sáng tỏ và hoàn chỉnh báo cáo)

………, ngày…… tháng …… năm 20….
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Họ và tên, chữ ký;đóng dấu nếu là tổ chức)

[1] Trường hợp tổ chức đề nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: kê khai thông tin về tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ.