QT. KHCN. 10: Thủ tục Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh

sơ đồ giao quyền SD.08

Bảng theo dõi sửa đổi:

Lần sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Ngày sửa đổi Ghi chú

 Phân phối:

TT Đơn vị SL   TT Đơn vị SL
1 Giám đốc Sở 1 6

Phòng Quản lý CN&TTCN

1

2 Phó Giám đốc Sở 3 7

Phòng Kế hoạch -Tài chính

1

3 Văn phòng Sở 1 8

Phòng Quản lý KH&CN cơ sở

1

4 Thanh tra Sở 1 9

Phòng Quản lý Chuyên ngành

1

5

Phòng Quản lý Khoa học

1 10

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1

 

Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Phạm Thu Hồng Tạ Ngọc Minh Phạm Quốc Chính
Chữ ký  

 

 

Chức vụ Công chức chuyên môn phòng QLKH Trưởng phòng QLKH Giám đốc Sở

 1.MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh.

  1. PHẠM VI

– Áp dụng đối với các Tổ chức, cá nhân muốn thực hiện Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh.

– Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

  1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

–  Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013;

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và Công nghệ;

– Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

– Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17/12/2014 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.

  1. TỪ NGỮ VIẾT TẮT

– CCCM:  Công chức chuyên môn

– BP TN&TKQ:   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

– Phòng QLKH: Phòng Quản lý Khoa học

– KH&CN: Khoa học và Công nghệ

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNHGIẢI QUYẾT TTHC
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
Không
5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  Đơn đề nghị giao quyền;  

x

 

  Báo cáo khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;  

x

  Dự thảo thỏa thuận giao quyền; x

 

  Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (bản sao) x

 

  Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ (bản sao) x

 

  Các tài liệu khác có liên quan. x

 

5.3 Số lượng hồ sơ
01 bộ hồ sơ
5.4 Thời gian xử lý
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảcủa Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính
5.6 Phí, lệ phí
Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
Người thực hiện Lưu đồ Mô tả Thời gian (ngày)
BPTN&TKQ;CCCM

 

BPTN&TKQ chuyển hồ sơ cho CCCM giải quyết kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 1

 

CCCM

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn cho tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ

 

 

+ Kiểm tra tính pháp lý của Hồ sơ

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ tính pháp lý, CCCM thông báo trực tiếp/gọi điện hoặc soạn văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

9
Lãnh đạo phòng
Xử lý hồ sơ

 

 

CCCM soạn tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc đăng ký và tặng thưởng về KH&CN. Chuyển Trưởng phòng xem xét, ký nháy và trình Giám đốc Sở ký tờ trình.
Giám đốc Sở
Ký kết quả giải quyết
Ký kết quả giải quyết

 

 

 

Giám đốc ký tờ trình Ủy ban nhân dân thỉnh về việc đăng ký và tặng thưởng về KH&CN
UBND tỉnh  

 

 

 

 

+ Đồng ý: soạn  văn bản đồng ý cho tổ chức, cá nhân tổ chức đặt và tặng giải thưởng.

+ Không đồng ý: soạn bằng văn bản không đồng ý cho tổ chức, cá nhân tổ chức đặng và tặng giải thưởng, nêu rõ lý do.

 

 

CCCM

 

 

 

 

CCCM bàn giao kết quả về BP TN&TKQ kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

  1. BIỂU MẪU
STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1. Mẫu biểu A-ĐK2 Bản đăng ký đặt và tặng thưởng về khoa học và công nghệ
  1. HỒ SƠ LƯU
STT Hồ sơ lưu Trách nhiệm lưu Thời gian lưu
1. Bản đăng ký đặt và tặng thưởng về khoa học và công nghệ Phòng QLKH 01 năm

* Ghi chú: Sau một năm kể từ năm công việc kết thúc hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, phòng nộp vào Lưu trữ cơ quan

Mẫu biểu A-ĐK2
31/2014/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày … tháng … năm 20…

BẢN ĐĂNG KÝ

ĐẶT VÀ TẶNG GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Kính gửi:…………………………………………………..

  1. Thông tin tổ chức/cá nhân đăng ký giải thưởng:

Đối với tổ chức:

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………….Fax:…………………… E-mail:  ..

Số Quyết định thành lập: …………………………………………………………….

Lĩnh vực đăng ký hoạt động chính (đăng ký kinh doanh): ………………..

……………………………………………………………………………………………….

Ho và tên người đứng đầu tổ chức:   ……………………………………………..

Đối với cá nhân:

Ho và tên: …………………………… Quốc tịch:  …………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu:……… Ngày cấp:………………….Nơi cấp: …….

Nơi ở hiện nay:  …………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ:   ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………Fax:………………..E-mail: ……

  1. Đăng ký giải thưởng:

2.1.Tên và ý nghĩa giải thưởng:  …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

2.2. Lĩnh vực đăng ký giải thưởng:  ………………………………………………

2.3. Mục đích đặt và tặng giải thưởng: …………………………………………………….

2.4. Quy mô Giải thưởng:  ……………………………………………………………………

2.5. Nguồn kinh phí: ……………………………………………………………………………

2.6. Đối tượng áp dụng cho giải thưởng: …………………………………………………

2.7. Tóm tắt nguyên tắc, điều kiện xét tặng, tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng:…..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo Quy chế xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ)

Tôi/Chúng tôi cam kết:

  1. a) Tên giải thưởng mới không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên giải thưởng về khoa học và công nghệ đã có; hoặc đã được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân hoặc đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp đăng ký giải thưởng sử dụng tên của tổ chức, cá nhân);
  2. b) Không vi phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; không trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
  TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)