QT. KHCN. 04: Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

sơ đồTTHC.04

Bảng theo dõi sửa đổi:

Lần sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Ngày sửa đổi Ghi chú
         
         
         
         
         

Phân phối:

TT Đơn vị SL   TT Đơn vị SL
1 Giám đốc Sở 1   6

Phòng Quản lý CN&TTCN

1

2 Phó Giám đốc Sở 3   7

Phòng Kế hoạch -Tài chính

1

3 Văn phòng Sở 1   8

Phòng Quản lý KH&CN cơ sở

1

4 Thanh tra Sở 1   9

Phòng Quản lý Chuyên ngành

1

5

Phòng Quản lý Khoa học

1

  10

Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

1

 

Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Phạm Thu Hồng Tạ Ngọc Minh Phạm Quốc Chính
Chữ ký  

 

 

   
Chức vụ Công chức chuyên môn phòng QLKH Trưởng phòng QLKH Giám đốc Sở
 1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 1. PHẠM VI

– Áp dụng đối với các Tổ chức, cá nhân muốn thực hiện Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

– Áp dụng đối với cán bộ, công chức chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

–  Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013;

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và Công nghệ;

– Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ.

Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

 1. TỪ NGỮ VIẾT TẮT
 • CCCM: Công chức chuyên môn
 • BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
 • Phòng QLKH: Phòng Quản lý Khoa học
 • KH&CN: Khoa học và Công nghệ
 1. NỘI DUNG QUY TRÌNHGIẢI QUYẾT TTHC
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  – Lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

– Việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

– Văn phòng đại diện phải có ít nhất 02   người có trình độ cao đẳng trở lên; chi nhánh phải có ít nhất 03 người có trình độ đại học trở lên, trong đó ít nhất 01 người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động. Người đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên và làm việc chính thức tại văn phòng đại diện, chi nhánh.

– Trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh:

Trụ sở là nơi làm việc riêng biệt để giao dịch, liên lạc và được đặt trong lãnh thổ Việt Nam. Trụ sở có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao

 

 

  + Đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ(theo mẫu).  

x

 
  + Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh.    

x

 

  + Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản.    

x

 

  + Hồ sơ về nhân lực của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ:

∙Đối với văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và cơ sở giáo dục đại học: Bảng danh sách nhân lực được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận (theo mẫu).

∙ Đối với văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài:

Bảng danh sách nhân lực (theo mẫu).

Đối với nhân lực chính thức: Đơn xin đề nghị được làm việc chính thức (theo mẫu); sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ; trường hợp nhân lực chính thức không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự; Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo.

Đối với nhân lực kiêm nhiệm: Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm (theo mẫu); sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc chính thức; trường hợp nhân lực chính thức không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự. và Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp); Văn bản cho phép làm việc kiêm nhiệm của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đang làm việc chính thức.

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 
  + Hồ sơ của người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ:

Đơn đề nghị được làm việc chính thức (theo mẫu).

Bản sao (có chứng thực hợp pháp)Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (theo mẫu).

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo.

Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại văn phòng đại diện, chi nhánh.

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

  + Hồ sơ về trụ sở của văn phòng đại diện, chi nhánh: Phải có một trong các giấy tờ sau:

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh;

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở vănphòng đại diện, chi nhánh; trường hợp bản sao hợp đồng không có chứng thực hợp pháp, tổ chức có thể xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu và ký xác nhận vào bản sao

   

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ hồ sơ
5.4 Thời gian xử lý
  10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảcủa Sở Khoa học và Công nghệ; qua dịch vụ bưu chính hoặc qua dịch vụ công mức độ 3 (http://dvc.thainguyen.gov.vn).
5.6 Phí
  Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 3.000.000 đồng.
5.7 Quy trình xử lý công việc
Người thực hiện Lưu đồ Mô tả Thời gian (ngày)

 

BPTN&TKQ;CCCM

 

 

 

BPTN&TKQ chuyển hồ sơ cho CCCM giải quyết kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 1/2
CCCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Kiểm tra tính pháp lý của Hồ sơ

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ tính pháp lý, CCCM thông báo trực tiếp/gọi điện hoặc soạn văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

5
Lãnh đạo phòng  

Xử lý hồ sơ

 

– Thành lập hội đồng, xây dựng kế hoạch thẩm định hồ sơ đăng ký;

– Họp Hội đồng thẩm định cấp giấy đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức KH&CN

– CBCM dự thảo Giấy đăng ký/ Công văn từchối

3
Lãnh đạo Sở Giám đốc Sởký cấp giấy đăng ký/văn bản từ chối cấpgiấy đăng ký 1
CCCM

 

 

 

 

CCCM bàn giao kết quả về BP TN&TKQ kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 1/2
 1. BIỂU MẪU
STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1. Mẫu 13 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN
2. Mẫu 11 Lý lịch khoa học tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN;
3. Mẫu 9 Đơn đề nghị được làm việc chính thức tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN;
4. Mẫu 8 Bảng danh sách nhân lực của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN.
5. Mẫu 10 Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN;

 7.HỒ SƠ LƯU

STT Hồ sơ lưu Trách nhiệm lưu Thời gian lưu
1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ Phòng QLKH 01 năm
2. Lý lịch khoa học Phòng QLKH 01 năm
3. Đơn đề nghị được làm việc chính thức Phòng QLKH 01 năm
4. Bảng danh sách nhân lực của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Phòng QLKH 01 năm
5. Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm Phòng QLKH 01 năm
6. Quyết định Họp Hội đồng thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Phòng QLKH 01 năm
7. Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Phòng QLKH 01 năm

* Ghi chú: Sau một năm kể từ năm công việc kết thúc hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, phòng nộp vào Lưu trữ cơ quan

Mẫu 8

BẢNG DANH SÁCH NHÂN LỰC

 (Mẫu ban hành kèm theo thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG DANH SÁCH NHÂN LỰC

Tên của tổ chức khoa học và công nghệ:

Số

TT

Họ và tên Năm sinh Trình độ

đào tạo, chức danh khoa học

Chuyên

ngành

Chế độ làm việc Nơi công tác của người làm việc kiêm nhiệm  (nếu có)
Nam Nữ Chính thức Kiêm nhiệm
1                
2                
3                
               

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC      QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HOẶC CƠ QUAN,  TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)           VỀ NỘI DUNG BẢNG DANH SÁCH

(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

. . . . . , ngày     tháng     năm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC

(ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu 9

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC LÀM VIỆC CHÍNH THỨC

 (Mẫu ban hành theo thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC LÀM VIỆC CHÍNH THỨC

Kính gửi:…………………… (1)

Tên tôi là:

Ngày sinh:                                                       Giới tính:

Địa chỉ thường trú:                                          Điện thoại:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Sau khi nghiên cứu Điều lệ tổ chức và hoạt động của …… (1), tôi thấy khả năng, trình độ và điều kiện của mình phù hợp với vị trí làm việc chính thức.

Vậy tôi làm đơn này xin được làm việc chính thức và chỉ làm việc chính thức tại …… (1) kể từ khi tổ chức bắt đầu hoạt động.

Nếu được chấp nhận, tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy, quy chế của tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

. . . . . , ngày     tháng     năm

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

(1)  Ghi tên tổ chức khoa học và công nghệ nơi cá nhân xin làm việc chính thức.

Mẫu 10

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC LÀM VIỆC KIÊM NHIỆM

 (Mẫu ban hành kèm theo thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC LÀM VIỆC KIÊM NHIỆM 

Kính gửi:…………………………….. (1)

Tên tôi là:

Ngày sinh:                                                       Giới tính:

Địa chỉ thường trú:                                          Điện thoại:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Hiện đang làm việc theo chế độ chính thức tại . . . . .(2)

Sau khi nghiên cứu Điều lệ tổ chức và hoạt động của . . . (1), tôi thấy khả năng, trình độ và điều kiện của mình phù hợp với vị trí làm việc kiêm nhiệm.

Vậy tôi làm đơn này xin được làm việc kiêm nhiệm tại . . .(1). Nếu được chấp nhận, tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy, quy chế của tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

 . . . . . , ngày     tháng     năm

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 • Ghi tên tổ chức khoa học và công nghệ nơi cá nhân xin làm việc kiêm nhiệm;
 • Ghi tên cơ quan, tổ chức nơi cá nhân hiện đang làm việc chính thức (nếu có).

Mẫu 11

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 (Mẫu ban hành kèm theo thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

(của người đứng đầu tổ chức)

 1. Họ và tên:
 2. Ngày sinh: Giới tính:
 3. Quốc tịch:
 4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Điện thoại: Email:

Chỗ ở hiện nay:

 1. Quá trình đào tạo (kể cả các khoá đào tạo ngắn hạn có liên quan):
Từ  . . . . . . . . . .

Đến  . . . . . . . . .

Ngành, lĩnh vực đào tạo Nơi đào tạo

(Tên trường, nước)

 

 

   
 1. Quá trình công tác:
Từ  . . . . . . . . . .

Đến  . . . . . . . . .

Chức vụ (nếu có) Lĩnh vực chuyên môn Nơi công tác

 

       

 

 1. Trình độ ngoại ngữ: (loại tiếng, trình độ)
 2. Những công trình đã công bố:

(Ghi rõ các công trình, bài báo, báo cáo khoa học tiêu biểu đã công bố, nơi công bố, năm công bố, nhà xuất bản (nếu có)).

Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản lý lịch khoa học, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC          QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HOẶC CƠ QUAN,      TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)               VỀ NỘI DUNG CỦA BẢN LÝ LỊCH KHOA HỌC

(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

. . . . , ngày     tháng     năm

NGƯỜI KHAI

(ký và ghi rõ họ, tên)

 Mẫu 13

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN/GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG

 (Mẫu ban hành kèm theo thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014)

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN TỔ CHỨC KH&CN/                VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN/GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG(1)

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ/Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/tp …

1.Tên tổ chức khoa học và công nghệ/Tên văn phòng đại diện/chi nhánh:

(Ghi tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài; tên viết tắt bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài (nếu có)).

 1. Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động(1):

Số:                                       do:                     cấp ngày:

 1. Trụ sở chính của tổ chức/trụ sở văn phòng đại diện/chi nhánh:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Email:

 1. Đề nghị được thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động(1) :

(Tổ chức khoa học và công nghệ/văn phòng đại diện/chi nhánh liệt kê một hoặc một số nội dung đề nghị thay đổi, bổ sung hoặc lí do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động).

 1. Cam kết:

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn đề nghị này và các tài liệu kèm theo.

– Hoạt động theo đúng nội dung Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động(1) được cấp, đúng quy định của pháp luật.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 • Ghi “Giấy chứng nhận”đối với tổ chức khoa học và công nghệ; ghi “Giấy chứng nhận hoạt động” đối với văn phòng đại diện/chi nhánh.