QT. KHCN. 03: Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

sơ đồTTHC.03

Bảng theo dõi sửa đổi:

Lần sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Ngày sửa đổi Ghi chú

 Phân phối:

TT Đơn vị SL   TT Đơn vị SL
1 Giám đốc Sở 1 6

Phòng Quản lý CN&TTCN

1

2 Phó Giám đốc Sở 3 7

Phòng Kế hoạch -Tài chính

1

3 Văn phòng Sở 1 8

Phòng Quản lý KH&CN cơ sở

1

4 Thanh tra Sở 1 9

Phòng Quản lý Chuyên ngành

1

5

Phòng Quản lý Khoa học

1

10

Trung tâm phát triển KH&CN

1

11

Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

1

 

Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Phạm Thu Hồng Tạ Ngọc Minh Phạm Quốc Chính
Chữ ký
Chức vụ Công chức chuyên môn phòng QLKH Trưởng phòng QLKH Giám đốc Sở
 1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

 1. PHẠM VI

– Áp dụng đối với các Tổ chức, cá nhân muốn thực hiện Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

– Áp dụng đối với cán bộ, công chức chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và Công nghệ;

– Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ.

Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

 1. TỪ NGỮ VIẾT TẮT
 • CCCM: Công chức chuyên môn
 • BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
 • Phòng QLKH: Phòng Quản lý Khoa học
 • KH&CN: Khoa học và Công nghệ
 1. NỘI DUNG QUY TRÌNHGIẢI QUYẾT TTHC
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
Trường hợp mất Giấy chứng nhận, tổ chức khoa học và công nghệ phải đề nghị cấp lại sau khi đã khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

 

5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao

 

  Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ (theo mẫu); x  
  Xác nhận của cơ quan công an (trường hợp mất giấy chứng nhận) x  
  Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài đã đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc tờ báo đã đăng thông báo này. (trường hợp mất giấy chứng nhận) x  

 

  Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt độngkhoa học và công nghệ đã được cấp. (Trường hợp giấy chứng nhận bị rách, nát) x  
5.3 Số lượng hồ sơ
02 bộ hồ sơ
5.4 Thời gian xử lý
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảcủa Sở Khoa học và Công nghệ; qua dịch vụ bưu chính hoặc qua dịch vụ công mức độ 3 (http://dvc.thainguyen.gov.vn).
5.6 Phí
Phí thẩm định: 1.000.000 đồng
5.7 Quy trình xử lý công việc
Người thực hiện Lưu đồ Mô tả Thời gian (ngày)

 

BPTN&TKQ;CCCM

 

 

 

BPTN&TKQ chuyển hồ sơ cho CCCM giải quyết kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 1/2
CCCM

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn cho tổchức, công dân bổ sung hồ sơ

 

 

+ Kiểm tra tính pháp lý của Hồ sơ

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ tính pháp lý, CCCM thông báo trực tiếp/gọi điện hoặc soạn văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ

5
Lãnh đạo phòng  

Xử lý hồ sơ

 

 

– Thành lập hội đồng, xây dựng kế hoạch thẩm định hồ sơ đăng ký;

– Họp Hội đồng thẩm định cấp giấy đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức KH&CN

– CBCM dự thảo Giấy đăng ký/ Công văn từchối

3
Lãnh đạo Sở

 

 

 

Giám đốc Sởký cấp giấy đăng ký/văn bản từ chối cấpgiấy đăng ký 1
CCCM

 

 

 

 

CCCM bàn giao kết quả về BP TN&TKQ kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 1/2

 

 1. BIỂU MẪU
STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1. Mẫu 13 Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận.

 7. HỒ SƠ LƯU

STT Hồ sơ lưu Trách nhiệm lưu Thời gian lưu
1. Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận. Phòng QLKH 1 năm
2. Quyết định cấp giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức KH&CN hoặc văn bản từ chối cấp giấy phép Phòng QLKH 1 năm
3. Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức KH&CN Phòng QLKH 1 năm

* Ghi chú: Sau một năm kể từ năm công việc kết thúc hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, phòng nộp vào Lưu trữ cơ quan

Mẫu 13

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN/GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG

 (Mẫu ban hành kèm theo thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014)

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN TỔ CHỨC KH&CN/                VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

. . . . . , ngày     tháng     năm

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN/GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG(1)

 Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ/Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/tp …

1.Tên tổ chức khoa học và công nghệ/Tên văn phòng đại diện/chi nhánh:

(Ghi tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài; tên viết tắt bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài (nếu có)).

 1. Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động(1):

Số:                                       do:                     cấp ngày:

 1. Trụ sở chính của tổ chức/trụ sở văn phòng đại diện/chi nhánh:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Email:

 1. Đề nghị được thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động(1) :

(Tổ chức khoa học và công nghệ/văn phòng đại diện/chi nhánh liệt kê một hoặc một số nội dung đề nghị thay đổi, bổ sung hoặc lí do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động).

 1. Cam kết:

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Đơn đề nghị này và các tài liệu kèm theo.

– Hoạt động theo đúng nội dung Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận hoạt động(1) được cấp, đúng quy định của pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

 (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 • Ghi “Giấy chứng nhận”đối với tổ chức khoa học và công nghệ; ghi “Giấy chứng nhận hoạt động” đối với văn phòng đại diện/chi nhánh.