Mục tiêu chất lượng năm 2018 – 2019 của Ban dân tộc