QT.ATBX.05: Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

(File Quy trình Khai báo)

 1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; để báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương về thiết bị X-quang mới tại cơ sở và được cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục hành chính có liên quan.

 1. PHẠM VI

– Áp dụng đối với thủ tục hành chính, với các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

– Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

– Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

– Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

– Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

 1. TỪ NGỮ VIẾT TẮT

– CCCM: Công chức chuyên môn

– BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
Không
5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (Mẫu 06-I/ATBXHN tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN x  
5.3 Số lượng hồ sơ
01 bộ hồ sơ
5.4 Thời gian xử lý
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảcủa Sở Khoa học và Công nghệ; qua dịch vụ bưu chính hoặc qua dịch vụ công mức độ 3 (http://dvc.thainguyen.gov.vn).
5.6 Phí, lệ phí
Không
5.7  Quy trình xử lý công việc
Người thực hiện Lưu đồ Mô tả Thời gian (ngày)
BPTN&TKQ;CCCM BPTN&TKQ chuyển hồ sơ cho CCCM giải quyết kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 01
CCCM
Hướngdẫntổchức, cánhânbổ sung thông tin

 

 

Kiểm tra thông tin trên phiếu khai báo, nếu chưa đầy đủ yêu cầu tổ chức/ cá nhân bổ sung thông tin (gọi điện) 02
Lãnh đạo phòng
Xử lý hồ sơ

 

 

CCCM dự thảo giấy xác nhận khai báo 01
Lãnh đạo Sở  

 

Giám đốc Sởký giấy xác nhận khai báo 1/2
CCCM CCCM bàn giao kết quả về BP TN&TKQ kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 1/2
 1. BIỂU MẪU

Áp dụng các biểu mẫu theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1. 01 Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế, Mẫu 06-I/ATBXHN tại Phụ lục I

 7. HỒ SƠ LƯU

STT Hồ sơ lưu Trách nhiệm lưu Thời gian lưu
1. Hồ sơ khai báothiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Phòng QLCh.N 01 năm
2. Giấy xác nhận Phòng QLCh.N 01 năm

* Ghi chú: Sau một năm kể từ năm công việc kết thúc hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, phòng nộp vào Lưu trữ cơ quan

Mẫu 06-I/ATBXHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

PHIẾU KHAI BÁO THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ

 1. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO
 2. Tên tổ chức, cá nhân:
 3. Địa chỉ:
 4. Điện thoại: 4. Fax:
 5. E-mail:
 6. ĐẶC TÍNH CỦA THIẾT BỊ
 7. Tên thiết bị:
 8. Mã hiệu (Model):
 9. Hãng, nước sản xuất:
 10. Năm sản xuất:
 11. Điện áp cực đại (kV):
 12. Dòng cực đại (mA):
 13. Mục đích sử dụng:

* Soi, chụp chẩn đoán tổng hợp                * Soi chẩn đoán có tăng sáng truyền hình

* Chụp can thiệp                                         * Chụp răng

* Chụp vú                                                     * Chụp cắt lớp CT

* Đo mật độ xương:                                    * Chụp thú y

* Mục đích khác (ghi rõ):

 1. Cố định hay di động:

* Cố định                  * Di động

 1. Nơi đặt thiết bị cố định (ghi rõ vị trí phòng đặt thiết bị):

III. ĐẦU BÓNG PHÁT TIA X

 1. Mã hiệu (Model):
 2. Số sêri (Serial Number):
 3. Hãng, nước sản xuất:
 4. Năm sản xuất:
 5. BÀN ĐIỀU KHIỂN
 6. Mã hiệu (Model):
 7. Số sêri (Serial Number):
 8. Hãng, nước sản xuất:
 9. BỘ PHẬN TĂNG SÁNG (đối với thiết bị tăng sáng truyền hình)
 10. Mã hiệu (Model):
 11. Số sêri (Serial Number):
 12. Hãng, nước sản xuất:
NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)
….., ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)