Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Bảng theo dõi sửa đổi:

Lần sửa đổi Ngày sửa đổi Nội dung và hạng mục sửa đổi
     
     
     
     
     

 Phân phối:

 TT Đơn vị SL   TT Đơn vị SL
1 Giám đốc Sở 1   6

Phòng Quản lý CN&TTCN

1

2 Phó Giám đốc Sở 3   7

Phòng Kế hoạch -Tài chính

1

3 Văn phòng Sở 1   8

Phòng Quản lý KH&CN cơ sở

1

4 Thanh tra Sở 1   9

Phòng Quản lý Chuyên ngành

1

5 Phòng Quản lý Khoa học 1   10

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1

 

Phê duyệt:

Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên
Chữ ký
Chức vụ Thanh tra viên Chánh thanh tra Giám đốc Sở

 1. Mục đích

Quy trình này quy định thống nhất nội dung, trình tự, trách nhiệm trong việc thực hiện tiếp nhận, xử lý đơn thư và ban hành văn bản giải quyết Khiếu nại, Tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy trình này nhằm minh bạch quá trình giải quyết Khiếu nại, Tố cáo.

  1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung Khiếu nại, Tố cáo tại Sở Khoa học và Công nghệ đối với tổ chức, cá nhân có liên quan

  1. Tài liệu tham chiếu

3.1 Pháp luật của Nhà nước

* Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

– Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

– Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình giải quyết Tố cáo.

* Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

– Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

– Thông tư 07/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy trình quy định giải quyết Khiếu nại hành chính.

– Thông tư 07/2014/TT-TTCP, ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;

– Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính Phủ ban hành quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo;

3.2 Quy định của Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân.

  1. Chữ viết tắt

– GĐ: Giám đốc

– KN: Khiếu nại

– TC: Tố cáo

– GQ: Giải quyết

– QĐ: Quyết định

  1. Sơ đồ quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền xử lý:

6. Hồ Sơ lưu

TT Tên hồ sơ Trách nhiệm lưu Thời gian lưu
1  Đơn thư KNTC hoặc bản ghi nội dung KNTC  

Thanh tra Sở

01 năm
2  Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp
3 Văn bản thụ lý giải quyết KNTC
4 Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định, chứng cứ thu được trong quá trình giải quyết (nếu có)
5 Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có)
6 Văn bản giải trình của người bị tố cáo
7 Báo cáo kết quả xác minh nội dung KNTC
8  Văn bản giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo
9 Quyết định xử lý, văn bản kiến nghị biện pháp xử lý (nếu có)
10 Các tài liệu khác có liên quan

 

* Ghi chú: Sau một năm kể từ năm công việc kết thúc hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, phòng nộp vào Lưu trữ cơ quan

 File đính kèm: Quy trình giai quyet KNTC 2018