QT.KHCN.18: Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bảng theo dõi sửa đổi:

Lần sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Ngày sửa đổi Ghi chú

Phân phối:

TT Đơn vị SL   TT Đơn vị SL
1 Giám đốc Sở 1 7

Phòng Kế hoạch -Tài chính

1

2 Phó Giám đốc Sở 3 8

Phòng Quản lý KH&CN cơ sở

1

3 Văn phòng Sở 1 9

Phòng Quản lý Chuyên ngành

1

4 Thanh tra Sở 1 10

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1

5

Phòng Quản lý Khoa học

1 11

Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ

1
6

Phòng Quản lý CN&TTCN

1

 

Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên
Chữ ký  

 

Chức vụ
 1. MỤC ĐÍCH
 • Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ tại cơ quan có thẩm quyền về đăng ký theo thủ tục phân cấp như đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
 1. PHẠM VI

– Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ mua bằng ngân sách nhà nước.

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

– Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013.

-Nghị định số 11/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

-Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

– Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chỉ định Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

 1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

“Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ” là tập hợp tài liệu về kết quả thu được từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bao gồm: báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; phụ lục tổng hợp các số liệu điều tra, khảo sát; bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện; phần mềm.

– KH&CN: Khoa học và công nghệ.

– QLNN: Quản lý nhà nước.

– CSDL: Cơ sở dữ liệu.

– BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

– CBCM: Cán bộ chuyên môn 

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ tại cơ quan có thẩm quyền về đăng ký theo thủ tục phân cấp như đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
–   01 Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước theo Mẫu 7 (Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014) cho mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ x  
5.3 Số lượng hồ sơ
01 bộ hồ sơ
5.4 Thời gian xử lý
05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ
5.6 Lệ phí
Không thu lệ phí
5.7 Quy trình xử lý công việc

 

 

Vào sổ, lập mã, dán nhãn

Người thực hiện

Lưu đồ Mô tả Thời gian (ngày)
BPTN&TKQ;

CBCM

Tiếp nhận hồ sơ
– BPTN&TKQ chuyển hồ sơ cho CBCM giải quyết kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

1/2
CBCM
Thẩm tra, xác minh hồ sơ
Hướng dẫn cho tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ
–  CBCM  trực tiếp kiểm tra thành phần hồ sơ.

–   Nếu chưa đủ yêu cầu bổ sung (thông báo trực tiếp/gọi điện hoặc công văn)

 

 

 

3
Lãnh đạo

Phòng

Xử lý hồ sơ

 

 

 

–   Thông báo bằng văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin cho Tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 1/2
Lãnh đạo Trung tâm
Xác nhận việc đăng ký thông tin

 

–   Giám đốc Trung tâm ký văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin 1/2
CBCM
Chuyến KQ về BPTN&TKQ

 

 -CBCM bàn giao kết quả về BP TN&TKQ kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

1/2
 1. BIỂU MẪU
STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1. Mẫu 7 Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.
2. Mẫu 9 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 1. HỒ SƠ LƯU
STT Hồ sơ lưu Trách nhiệm lưu Thời gian lưu
1. Hồ sơ đăng ký thông tin Trung tâm Phát triển KH&CN 1 năm
2. Văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin cho Tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Trung tâm Phát triển KH&CN 1 năm

 

* Ghi chú: Sau một năm kể từ năm công việc kết thúc hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, phòng nộp vào Lưu trữ cơ quan

 

Mẫu 7

14/2014/TT-BKHCN

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỦA TỔ CHỨC

MUA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ([1])

TỔ CHỨC MUA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ([2])

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

 …………, ngày….. tháng …. năm……..

 

(Nếu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có mang nội dung bí mật nhà nước, đóng dấu xác định độ mật của nhiệm vụ tại đây)

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

ĐƯỢC MUA BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Tên kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

 

 

2. Mức độ bảo mật: o Bình thường           o Mật       o Tối mật        o Tuyệt mật
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (nếu có):

Họ và tên:                                                              Giới tính:

Trình độ học vấn:                                                  Chức danh khoa học:

Chức vụ:

Điện thoại:                                                             Fax:

E-mail:

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (nếu có):

Họ và tên thủ trưởng:

Địa chỉ:                                                                         Tỉnh/thành phố:

Điện thoại:                                                                     Fax:

Website:   

 5. Tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Họ và tên thủ trưởng:

Địa chỉ:                                                                         Tỉnh/thành phố:

Điện thoại:                                                                     Fax:

Website:   

 6. Tổng kinh phí mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (triệu đồng) :

Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng):

7. Hình thức mua:

o Quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

o Quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

8. Lĩnh vực nghiên cứu:

 

9. Tóm tắt thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

 

 

10. Địa chỉ, phạm vi ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

 

11. Ngày …… tháng ……. năm ……. đăng ký kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC MUA KẾT QUẢ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Mẫu 9

14/2014/TT-BKHCN

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ([3])

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ([4])

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…………, ngày….. tháng …. năm……..

 

GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 1. Tên nhiệm vụ:………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:………………………………………………………………………………. ……..
 2. Họ và tên người nộp hồ sơ:…………………………………………………………………………….. ……..
 3. Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………. ……..
 4. Tình trạng hồ sơ:

 

STT Thành phần trong hồ sơ Hợp lệ Chưa hợp lệ (Ghi rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung)
5.1 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
5.2 Báo cáo tổng hợp (Bản giấy)
5.3 Tài liệu dạng điện tử (đĩa CD/DVD)

– Báo cáo tổng hợp

– Báo cáo tóm tắt

5.4 Phụ lục (quyển + bản điện tử):
5.5 Bản đồ (quyển, tờ):
5.6 Ảnh (quyển, chiếc):
5.7 Tài liệu đa phương tiện
5.8 Phần mềm (bao gồm cả mã nguồn):
5.9 Bản sao Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức
5.10 Xác nhận về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ
5.11 Chứng từ xác nhận nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có)
5.12 Văn bản chứng nhận kết quả đã được thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ (đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước)
 1. Thời hạn đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có): ……………………………………………………….
 2. Ngày hẹn trả Giấy chứng nhận:……………………………………………………………………….

 

Ghi chú: Đề nghị mang theo giấy này khi đến bổ sung hồ sơ hoặc lấy Giấy chứng nhận. NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

([1]) Ghi tên Bộ, ngành hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan chủ quản của tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

([2]) Ghi tên đầy đủ của tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

([3]) Ghi tên bộ chủ quản hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ quản của cơ quan cấp đăng ký tại bộ, ngành hoặc địa phương.

([4]) Ghi tên đầy đủ của cơ quan đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương