Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt
Họ tên Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Tân Chính Nguyễn Ngô Quyết
Chữ ký      
Chức vụ Chuyên Viên Trưởng Phòng Giám đốc Sở

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành/Lần sửa đổi Ngày ban hành
  1. MỤC ĐÍCH

          Quy định thống nhất nội dung, trình tự thực hiện giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam; Nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Quy trình còn là tài liệu để tuân thủ và thực hiện, là chuẩn mực để đánh giá kết quả thực hiện công việc.

  1. PHẠM VI

          Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục hành chính Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

Cán bộ, Công chức thuộc phòng Quản lý thương mại và các đơn vị liên quan thực hiện quy trình này.

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

          Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1- Cơ sở pháp lý

  1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

          – TTHC: Thủ tục hành chính.

          – QLTM : Quản lý thương mại

          – TN&TKQ: Tiếp nhận và trả kết quả

          – BM: Biểu mẫu

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH
  2. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Cơ sở pháp lý
– Luật Thương mại;

– Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo Mẫu số 13 phụ lục kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ; x

 

5.3 Số lượng hồ sơ
01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
07  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Bộ phận một cửa/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Công Thương
5.6 Lệ phí
Quy định mức lệ phí phải nộp để thực hiện TTHC.

(không thu lệ phí)

5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Nộp Hồ sơ Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở…; nộp qua đường bưu điện; nộp qua mạng điện tử Tổ chức/cá nhân Giờ hành chính Theo mục 5.2
B2 – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sau đây gọi tắt là “Bộ phận một cửa” tiếp nhận hồ sơ. Đối với hồ sơ được gửi theo đường Bưu điện thì Văn thư có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Bộ phận một cửa ngay trong ngày nhận được hồ sơ. Bộ phận một cửa tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Trường hợp hồ sơ không đủ theo danh mục quy định thì Bộ phận một cửa hướng dẫn đơn vị hoàn thiện hồ sơ bằng phiếu hướng dẫn hồ sơ (theo mẫu BM.QT.MC.01.02 phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ) và ghi rõ nội dung hồ sơ cần bổ sung.

– Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện: Tiếp nhận và viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Sau đó “Bộ phận một cửa” chuyển hồ sơ về phòng QLTM ngay trong  ngày nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- Sở Công Thương 01 ngày làm việc -BM.QT.MC.01.01 – Giấy biên nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-BM.QT.MC.01.07 Phiếu chuyển giao hồ sơ

B3 – Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng QLTM giao cho chuyên viên thụ lý, thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định

– Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên được phân công tiến hành thẩm định hồ sơ, đối chiếu hồ sơ với nội dung quy định tại TTHC và các văn bản pháp luật khác có liên quan để dự thảo văn bản kết quả, báo cáo Lãnh đạo phòng kiểm tra trước khi trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

– Lãnh đạo phòng

 

 

– Chuyên viên xử lý hồ sơ

05 ngày làm việc  

 

 

 

– Văn bản xác nhận hoặc không xác nhận Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

B4 – Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ, văn bản tờ trình:

+ Nếu đạt yêu cầu thì ký phê duyệt kêt quả;

+ Nếu chưa đạt thì cho ý kiến chỉ đạo để phòng QLTM bổ sung hoàn chỉnh văn bản hồ sơ…

– Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, văn bản đã được phê duyệt và trả kết quả cho Tổ chức, công dân

– Lãnh đạo Sở

 

 

 

 

 

 

– Bộ phận 1 cửa

01 ngày – Ký trình Dự thảo văn bản, tài liệu liên quan

 

 

 

 

– Văn bản trả lời

B5 Lưu hồ sơ. – Phòng QLTM

– Bộ phận 1 cửa

– Hồ sơ lưu:

+ Mục 5.2

+ Kết quả TTHC

B6 Thống kê và theo dõi

Chuyên viên Sở CT có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

 

Chuyên viên Sở CT
Lưu ý ·     Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc BM.QT.MC.01.05 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7

 6.BIỂU MẪU

TT Mã số Tên biểu mẫu
1 BM.QT.MC.01.01 Giấy tiếp hận hồ sơ và hẹn trả kết quả
2 BM.QT.MC.01.02 Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
3 BM.QT.MC.01.03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
4 BM.QT.MC.01.04 Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả
5 BM.QT.MC.01.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
6 BM.QT.MC.01.06 Sổ theo dõi giải quyết hồ sơ
7 BM.QT.MC.01.07 Phiếu chuyển giao hồ sơ
  1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Hồ sơ lưu
1.        Hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 của TTHC đã nêu ở trên
2.        Giấy biên nhận hồ sơ
3.        Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
4.        Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc
5.        Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 2 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.