QT.SHTT.03: Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

(File Quy trình đăng ký chủ trì thực hiện dự án)

  1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ.

  1. PHẠM VI

– Áp dụng đối với các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ.

– Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

– Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005;

– Thông tư số 03/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 ;

– Thông tư liên tịch số 112/2011/TTLT/BTC-BKHCN ngày 02/8/2011 về  Hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015;

– Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Quản lý Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

  1. TỪ NGỮ VIẾT TẮT

– CCCM: Công chức chuyên môn

– BP TN&TKQ:   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Điều kiện về quyền đăng ký chủ trì, chủ nhiệm dự án và phối hợp thực hiện dự án:

+ Mỗi đơn vị chỉ được đồng thời đăng ký chủ trì thực hiện tối đa 03 dự án thuộc Chương trình, trong đó không quá 02 dự án cùng loại.

+ Mỗi cá nhân không được đồng thời đăng ký làm chủ nhiệm quá 01 dự án thuộc chương trình.

+ Mỗi đơn vị, cá nhân chỉ được đồng thời đăng ký phối hợp thực hiện tối đa 03 dự án thuộc Chương trình, trong đó không quá 02 dự án cùng loại.

+ Các đơn vị không được đăng ký chủ trì thực hiện dự án nếu chưa hoàn thành đúng hạn việc quyết toán các đề tài, dự án có sử dụng kinh phí nhà nước được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện.

– Điều kiện đối với đơn vị chủ trì thực hiện dự án:

+ Đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo quy định;

+ Có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực của dự án;

+ Có đủ năng lực (cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực), khả năng phối hợp, liên kết với các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện thành công dự án;

+ Có khả năng huy động tài chính cho thực hiện dự án;

+ Có cá nhân làm chủ nhiệm dự án đáp ứng các điều kiện quy định.

  Điều kiện đối với chủ nhiệm dự án:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và chuyên môn phù hợp với lĩnh vực của dự án;

+ Có kinh nghiệm, khả năng tổ chức, quản lý thực hiện dự án;

+ Có đủ thời gian để thực hiện nhiệm vụ của chủ nhiệm dự án.

 

5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao

(Công chứng hay xác nhận của cơ quan)

  + Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện dự án x  
  + Thuyết minh dự án x  
  + Lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án x  
  + Thuyết minh về khả năng chủ trì thực hiện dự án của đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện dự án x  
  + Giấy xác nhận phối hợp thực hiện dự án x  
  + Tài liệu chứng minh đã hoàn thành đúng hạn việc thanh quyết toán các đề tài, dự án có sử dụng ngân sách nhà nước đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện (nếu có)   x
  + Tài liệu chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trường hợp kinh phí thực hiện dự án cần huy động từ nguồn khác ngoài nguồn kinh phí của Chương trình)   x
5.3 Số lượng hồ sơ
13 bộ (01 bản gốc, 12 bản sao)
5.4 Thời gian xử lý
Không quy định
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảcủa Sở Khoa học và Công nghệ; qua dịch vụ bưu chính hoặc qua dịch vụ công mức độ 3 (http://dvc.thainguyen.gov.vn).
5.6 Lệ phí
Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
Người thực hiện Lưu đồ Mô tả Thời gian (ngày)
BPTN&TKQ;CCCM

 

 

 

BPTN&TKQ chuyển hồ sơ cho CCCM giải quyết kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 01
CCCM/ Trưởng phòng/ đại diện đơn vị nộp hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

CCCM trực tiếp nhận hồ sơ tham mưu cho Trưởng phòng bố trí lịch mời đại diện đơn vị nộp hồ sơ tiến hành mở công khai các hồ sơ để xem xét, đánh giá hình thức, nội dung và tính pháp lý của hồ sơ. Nếu cần sửa đổi bổ sung thì yêu cầu trực tiếp đơn vị thực hiện sửa đổi bổ sung hồ sơ theo quy định.
Lãnh đạo phòng  

 

 

 

 

Xử lý hồ sơ

Tham mưu thành lập hội đồng, tổ chức họp hội đồng chuyên môn tiến hành đánh giá hồ sơ; mời Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp tổ chức họp hội đồng thẩm định dự toán kinh phí; dự thảo tờ trình UBND tỉnh phê duyệtkết quả tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án.
Lãnh đạo Sở

 

 

 

Giám đốc Sở ký tờ trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án.
UBND tỉnh  

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ký Quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án
Giám đốc Sở/Chủ trì dự án Giám đốc Sở và Chủ trì dự án thực hiện ký Hợp đồng
CCCM

 

CCCM bàn giao kết quả về BP TN&TKQ kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

6. BIỂU MẪU

Áp dụng biểu mẫu của Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ

STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1. 01 + Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện dự án
2. 02 + Thuyết minh dự án

 7. HỒ SƠ LƯU

STT Hồ sơ lưu Trách nhiệm lưu Thời gian lưu
1. Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Phòng QLCh.N 01 năm
2. Các công văn trao đổi, giấy mời (nếu có) Phòng QLCh.N 01 năm
3. Các Quyết định thành lập hội đồng Phòng QLCh.N 01 năm
4. Tờ trình UBND tỉnh Phòng QLCh.N 01 năm
5. Quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn đơn vị chủ trì dự án của UBND tỉnh Phòng QLCh.N 01 năm
6. Hợp đồng giao chủ trì Phòng QLCh.N 01 năm

* Ghi chú: Sau một năm kể từ năm công việc kết thúc hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, phòng nộp vào Lưu trữ cơ quan