QT.ATBX.06: Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

(File Quy trình Câp CCNVBX)

 1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở y tế có sử dụng thiết bị X-quang.

 1. PHẠM VI

– Áp dụng đối với thủ tục hành chính, với các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn.

– Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

– Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

– Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

– Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

– Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử.

 1. TỪ NGỮ VIẾT TẮT

– CCCM: Công chức chuyên môn

– BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
– Yêu cầu về hồ sơ: Thông tin trong hồ sơ phải chính xác. Đơn đề nghị phải có xác nhận của tổ chức, đơn vị nơi cá nhân làm việc; các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ khác có quy định thời hạn phải còn hiệu lực trong thời gian xử lý hồ sơ. Bản sao phải được công chứng hoặc có xác nhận của tổ chức đề nghị cấp.

– Cá nhân được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+  Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định;

+  Nộp lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật;

+  Có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Năng lượng nguyên tử: Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có trình độ chuyên môn và kiến thức về an toàn phù hợp.

5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (Mẫu 05-II/ATBXHN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN); x  
  Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ và giấy chứng nhận đào tạo bổ sung cho người phụ trách an toàn tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo;   x
  Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm   x
  Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ x  
  02 ảnh cỡ 3 x 4 x  
5.3 Số lượng hồ sơ
01 bộ hồ sơ
5.4 Thời gian xử lý
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảcủa Sở Khoa học và Công nghệ; qua dịch vụ bưu chính hoặc qua dịch vụ công mức độ 3 (http://dvc.thainguyen.gov.vn).
5.6 Lệ phí
200.000 đồng/chứng chỉ
5.7 Quy trình xử lý công việc
Người thực hiện Lưu đồ Mô tả Thời gian (ngày)
BPTN&TK;CCCM BPTN&TKQ chuyển hồ sơ cho CCCM giải quyết kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 01
CCCM Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, nếu chưa đầy đủ yêu cầu tổ chức/ cá nhân bổ sung hồ sơ (gọi điện/trực tiếp/văn bản) trong vòng 05 ngày làm việc 06
Lãnh đạo phòng
Xử lý hồ sơ

 

 

 

CCCM dự thảo chứng chỉ

01
Lãnh đạo Sở  

 

Giám đốc Sở ký cấp chứng chỉ NVBX 01
CCCM CCCM bàn giao kết quả về BP TN&TKQ kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 01
 1. BIỂU MẪU

Áp dụng biểu mẫu theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1. 01 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (Mẫu 05-II/ATBXHN tại Phụ lục II)
 1. HỒ SƠ LƯU
STT Hồ sơ lưu Trách nhiệm lưu Thời gian lưu
1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ NVBX Phòng QLCh.N 01 năm
2. Chứng chỉ nhân viên bức xạ Phòng QLCh.N 01 năm
3. Công văn trao đổi (nếu có); Văn bản từ chối cấp chứng chỉ Phòng QLCh.N 01 năm

* Ghi chú: Sau một năm kể từ năm công việc kết thúc hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, phòng nộp vào Lưu trữ cơ quan

Mẫu 05-II/ATBXHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Ảnh 3 x 4  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

Kính gửi: ………………… 1 ……………………..

 1. Tên cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ:
 2. Số giấy CMND / Hộ chiếu: Ngày cấp:                    Nơi cấp:
 3. Địa chỉ:
 4. Điện thoại: 5. E-mail:
 5. Tên tổ chức nơi làm việc:
 6. Đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ để đảm nhiệm công việc sau:

* Kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân;

* Trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân;

* Người phụ trách an toàn;

* Người phụ trách tẩy xạ;

* Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;

* Người quản lý nhiên liệu hạt nhân;

* Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân;

* Nhân viên vận hành máy gia tốc;

* Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ;

* Nhân viên sản xuất đồng vị phóng xạ;

* Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp.

 1. Các tài liệu kèm theo:

(1)

(2)

…………

Tôi cam đoan các khai báo là đúng sự thật.

 

Xác nhận của cơ quan/ đơn vị ….., ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

1 Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 23 Thông tư này.