QT.SGTT.01: Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

(File Quy trình Cấp giấy chứng nhận giám định SHCN)

  1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

  1. PHẠM VI

– Áp dụng đối với các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

– Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

  1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

– Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Sở hữu trí tuệ 19/6/2009;

– Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

– Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP;

– Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

– Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

  1. TỪ NGỮ VIẾT TẮT

– CCCM: Công chức chuyên môn

– BP TN&TKQ:   Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
Điều kiện thành lập tổ chức giám định:

– Có nhân lực, cơ sở vật chất – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động giám định theo quy định của pháp luật;

– Có chức năng thực hiện hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ được ghi nhậntrong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động;

– Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức ủy quyền có thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ.

5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  02 Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt độnggiám định sở hữu công nghiệp (Phụ lục III của Thông tư số 18/2011/TT-BKCN) x  
  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã), giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (đối với đơn vị sự nghiệp là tổ chức khoa học và công nghệ), quyết định thành lập và giấy đăng ký hoạt động (nếu pháp luật quy định phải đăng ký hoạt động – đối với đơn vị sự nghiệp không phải là tổ chức khoa học và công nghệ) hoặc giấy đăng ký hoạt động đối với tổ chức hành nghề luật sư (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực)”   x
  Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực)   x
  Chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ).   x
5.3 Số lượng hồ sơ
01 bộ hồ sơ
5.4 Thời gian xử lý
30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảcủa Sở Khoa học và Công nghệ; qua dịch vụ bưu chính hoặc qua dịch vụ công mức độ 3 (http://dvc.thainguyen.gov.vn).
5.6 Phí, lệ phí
Phí: 250.000 đồng
5.7 Quy trình xử lý công việc
Người thực hiện Lưu đồ Mô tả Thời gian (ngày)
BPTN&TKQ;CCCM BPTN&TKQ chuyển hồ sơ cho CCCM giải quyết kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 01
CCCM CCCM kiểm tra tính pháp lý của Hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng quy định và tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định

+ Trường hợp hồ sơ có thiếu sót hoặc tổ chức không đáp ứng các điều kiện quy định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ.

10
Lãnh đạo phòng
Xử lý hồ sơ

 

 

CCCM dự thảo Giấy chứng nhận/Thông báo từ chối chấp nhận hồ sơ 10
Lãnh đạo Sở
Ký kết quả giải quyết
Ký kết quả giải quyết

 

 

Giám đốc Sở ký cấp giấy chứng nhận/ Thông báo từ chối chấp nhận hồ sơ 08
CCCM CCCM bàn giao kết quả về BP TN&TKQ kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 01
  1. BIỂU MẪU
STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1. 01 Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (Phụ lục III của Thông tư số 18/2011/TT-BKCN)
  1. HỒ SƠ LƯU
STT Hồ sơ lưu Trách nhiệm lưu Thời gian lưu
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Phòng QLCh.N 01 năm
2. Các công văn trao đổi (nếu có) Phòng QLCh.N 01 năm
3. Giấy chứng nhận nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp/văn bản từ chối Phòng QLCh.N 01 năm

* Ghi chú: Sau một năm kể từ năm công việc kết thúc hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, phòng nộp vào Lưu trữ cơ quan

PHỤ LỤC III

MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 07 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TỜ KHAI

YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG
GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: [Cơ quan cấp Giấy chứng nhận]
[Địa chỉ cơ quan cấp Giấy chứng nhận]

Tổ chức dưới đây yêu cầu cấp/cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dùng cho cán bộ nhận đơn)
                                   TỔ CHỨC YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:                                                                               Điện thoại:

‚                                                        NỘI DUNG YÊU CẦU

£ Cấp Giấy chứng nhận lần đầu

£ Cấp lại Giấy chứng nhận                                   Số Giấy chứng nhận đã cấp:

Lý do cấp lại: £ Giấy chứng nhận bị mất           £ Giấy chứng nhận bị lỗi

£ Giấy chứng nhận bị hỏng         £ Thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận

ƒ                               DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN THUỘC TỔ CHỨC

Stt Họ và tên Số Thẻ giám định viên Chuyên ngành
„                 CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

£ Tờ khai theo mẫu

£ Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy đăng ký hoạt động đối với tổ chức hành nghề luật sư

£ Bản gốc để đối chiếu

£ Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên thuộc tổ chức (trừ trường hợp cấp lại)

£ Bản gốc để đối chiếu

£ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (nếu nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục SHTT)

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU
(Dành cho cán bộ nhận đơn)££

£

£

£

£

Cán bộ nhận đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
…                                           CAM KẾT CỦA NGƯỜI KHAI ĐƠN

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong đơn là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khai tại ………. ngày … tháng … năm …
Chữ ký, họ tên người khai đơn
(ghi rõ chức vụ và đóng dấu)

Chú thích: Trong Tờ khai này người khai đơn đánh dấu “x” vào ô vuông £ nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp; Trường hợp yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định SHCN thì chỉ phải khai những thông tin liên quan đến lý do yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận.