Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên áp dụng Hệ thống tài liệu nội bộ thuộc hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Ngày 20/9/2018, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 538/QĐ-BDT về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu nội bộ thuộc hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc.

Theo đó, có 25 tài liệu thuộc các lĩnh vực hoạt động của Ban Dân tộc phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Bao gồm:

  • Lãnh đạo Ban/Ban ISO có 11 tài liệu.
  • Bộ phận “Một cửa” có 01 tài liệu.
  • Văn phòng có 04 tài liệu.
  • Thanh tra Ban có 03 tài liệu.
  • Phòng Kế hoạch Tổng hợp có 02 tài liệu.
  • Phòng Tuyên truyền và Địa bàn có 02 tài liệu.
  • Phòng Chính sách Dân tộc có 02 tài liệu.