Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (Cấp tỉnh)

6. QT.TCDLCL.06

 1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (Cấp tỉnh).

 1. PHẠM VI

– Áp dụng đối với thủ tục hành chính, với các Tổ chức Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận (Cấp tỉnh).

– Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ.

 1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

– Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007.

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.

– Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

– Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

– Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

– Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy.

– Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

Nghị định 74/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 1. TỪ NGỮ VIẾT TẮT
 • CCCM:  Công chức chuyên môn
 • BP TN&TKQ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
 • Sở KH&CN:      Sở Khoa học và Công nghệ
 • Chi cục TĐC: Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất Lượng
 1. NỘI DUNG
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
Tổ chức đánh giá sự phù hợp có Quyết định chỉ định còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ hoặc thu hẹp phạm vi chỉ định.
5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao

 

5.2.1  Đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định theo quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP; – Bản chính Quyết định chỉ định bị hư hỏng (đối với trường hợp quyết định chỉ định bị hư hỏng). x
5.3 Số lượng hồ sơ: 01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cơ quan chỉ định xem xét, cấp lại quyết định chỉ định. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, cơ quan chỉ định có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận TN&TKQ Sở KH&CN
5.6 Lệ phí: Không có thông tin
5.7 Quy trình xử lý công việc

 

 

Người thực hiện Lưu đồ Mô tả Thời gian (ngày)
BPTN&TKQ; CCCM  

 

Tiếp nhận hồ sơ từ BPTN&TKQ. BPTN&TKQ chuyển hồ sơ cho CBCM giải quyết kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 1/2
CCCM

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn cho tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ

 

 

+ Kiểm tra tính pháp lý và đầy đủ của Hồ sơ

+6. QT.TCDLCL.06 Trường hợp hồ sơ đăng ký đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Cấp lại Quyết định

 

03
CCCM;Lãnh đạo phòng
Xử lý hồ sơ

 

 

 

– CCCM dự thảo Thông báo tiếp nhận hồ sơ /Công văn từ chối

– Lãnh đạo phòng xét duyệt dự thảo Quyết định chỉ định / Công văn từ chối

 

01
Lãnh đạo Chi cục

 

 

 

 

Ký kết  quả giải quyết 1/2
Cccm, Văn thư chi cục

 

Chuyến KQ về BPTN&TKQ

 

 

CCCM bàn giao kết quả về BP TN&TKQ kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 1/2

 

 

 1. 6. BIỂU MẪU

Nghị định 74/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
1. ·         Mẫu số 10.docx

·

 Đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định
 1. HỒ SƠ LƯU
STT Hồ sơ lưu Trách nhiệm lưu Thời gian lưu Hình thức lưu
1. Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Phòng QLTCCĐL Vĩnh viễn Lưu trữ tại cơ quan

 

 

Mẫu số 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……….., ngày….. tháng…. năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH

Kính gửi: ……………………………..

 1. Tên tổ chức: ………………………………………………………………………..
 2. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………

Điện thoại:…………..    Fax: …………. E-mail: ………………………….

 1. Đã được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứngnhận theo Quyết định số:……… ngày…. tháng…. năm 20… của…(tên cơ quan đầumối do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định).
 2. Lý do đề nghị cấp lại Quyết định chỉ định thử nghiệm/giám định/kiểmđịnh/chứng nhận: ……… ……………………………………….
 3. Hồ sơ kèm theo:

– ……………………………………………………………………………………………..

– ……………………………………………………………………………………………..

Đề nghị (tên cơ quan đầu mối do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định) xem xét cấp lại Quyết địnhchỉ định thực hiện việc thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận cho…………… (têntổ chức).

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định và chịu trách nhiệm về các khai báo nói trên./.

 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đề nghị cấp lại Quyết định chỉ định lĩnh vực hoạt động nào thì ghi tên lĩnh vực hoạt động