Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

 

 1. Mục đích

Quy trình này quy định thống nhất nội dung, trình tự, trách nhiệm trong việc thực hiện tiếp nhận, xử lý đơn thư và ban hành văn bản giải quyết Khiếu nại, Tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy trình này nhằm minh bạch quá trình giải quyết Khiếu nại, Tố cáo.

  1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung Khiếu nại, Tố cáo tại Sở Khoa học và Công nghệ đối với tổ chức, cá nhân có liên quan

  1. Tài liệu tham chiếu

3.1 Pháp luật của Nhà nước

* Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

– Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

– Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình giải quyết Tố cáo.

* Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

– Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

– Thông tư 07/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy trình quy định giải quyết Khiếu nại hành chính.

– Thông tư 07/2014/TT-TTCP, ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;

– Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính Phủ ban hành quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo;

3.2 Quy định của Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân.

  1. Chữ viết tắt

– GĐ: Giám đốc

– KN: Khiếu nại

– TC: Tố cáo

– GQ: Giải quyết

– QĐ: Quyết định

  1. Sơ đồ quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền xử lý:
Người thực hiện Nội dung Tài liệu liên quan Thời gian
Thanh tra viên/người được phân công
Tiếp nhận và phân loại

đơn thư

Biểu mẫu theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính Phủ
Phòng Thanh tra/người được phân công
Nghiên cứu, kiểm tra  xác minh tính pháp lý của đơn
10 ngày kể từ ngày nhận đơn
Chánh Thanh tra
Đề xuất Thủ trưởng ra VB thụ lý đơn, thư
Giám đốc Sở
Thanh tra viên/người được phân công
Thực hiện xử lý, kiểm tra, xác minh
30 ngày đối với khiếu nại/60 ngày đối với đơn thư tố cáo kể từ ngày ra VB thụ lý
Chánh thanh tra
Báo cáo kết quả giải quyết, xác minh
Giám đốc Sở
Chánh thanh tra/người được phân công
Thông báo kết quả

giải quyết

03 ngày kể từ ngày có kết luận, VB giải quyết
Thanh tra viên/người được phân công
Hoàn thiện, lưu hồ sơ
  1. Hồ Sơ lưu
TT Tên hồ sơ Trách nhiệm lưu Thời gian lưu
1  Đơn thư KNTC hoặc bản ghi nội dung KNTC  

Thanh tra Sở

01 năm
2  Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp
3 Văn bản thụ lý giải quyết KNTC
4 Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định, chứng cứ thu được trong quá trình giải quyết (nếu có)
5 Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có)
6 Văn bản giải trình của người bị tố cáo
7 Báo cáo kết quả xác minh nội dung KNTC
8  Văn bản giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo
9 Quyết định xử lý, văn bản kiến nghị biện pháp xử lý (nếu có)
10 Các tài liệu khác có liên quan

 

* Ghi chú: Sau một năm kể từ năm công việc kết thúc hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, phòng nộp vào Lưu trữ cơ quan

 File đính kèm: Quy trình giai quyet KNTC 2018